Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Microbiological quality of water in the view of food safety
Written by (author): Bc. Róberta Juhászová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikrobiologická kvalita vody z pohľadu bezpečnosti potravín
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo objasniť problematiku v oblasti kvality pitnej vody, ktorá sa používa ako v potravinárskom, tak i v priemyselnom odvetví. Charakterizovali sme vodu ako jeden z najdôležitejších elementov na tejto planéte. Dôraz sme kládli hlavne na nedostatok vodných zdrojov vhodných na výrobu pitnej vody a na množstvo odpadovej vody a vody vypúšťanej späť do životného prostredia. Vysoká spotreba fľaškovej pitnej vody nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí bola tiež oblasťou záujmu. Práca sa zameriavala hodnotením mikrobiologickej kvality pitných vôd, balených pitných vôd a minerálnych vôd z pohľadu bezpečnosti potravín. Hodnotenie mikrobiálnych požiadaviek vychádzalo z platných zákonov a vyhlášok vydaných v Slovenskej republike. V práci sme popisovali mikroorganizmy, ktoré môžu byť prítomné vo vode a svojou činnosťou môžu ohroziť zdravie človeka. Snahou bolo zistiť fakty o domácom čistení a úprave vody použitím membránových filtrov. Práca bola preto venovaná aj metódam dezinfekcie pitných vôd.
Key words:mikroorganizmy, pitná voda, balená voda, dezinfekcia vody, kvalita vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited