Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Enzymatic activity as an indicator of soil quality
Written by (author): Ing. Petra Tomášiková
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:Ing. Eva Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Enzymatická aktivita ako ukazovateľ kvality pôdy
Summary:Pôda je jednou so základných súčastí životného prostredia a nevyhnutnou podmienkou ľudskej existencie. Vzniká a vyvíja sa, je spojivom medzi minerálnou a organickou prírodou, obsahuje dve zložky, živú a neživú. V praxi stojíme pred problémom, ako merať a hodnotiť kvalitu pôdy. Zvlášť dobrým a skorým indikátorom zmien pôdnych vlastností je aktivita pôdnych enzýmov. Pôdne indikátory odzrkadľujú rôzne pôdne funkcie. Je zrejmé, že nemôže byť nájdený žiadny jednoduchý indikátor, ktorý by popísal a kvantifikoval všetky aspekty pôdnej kvality. Indikátory by mali integrovať fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti a procesy, reprezentovať pôdne vlastnosti alebo funkcie, ktoré je ťažké merať priamo. Byť citlivé k dlhotrvajúcim zmenám v hospodárení pôdy, zmenám klímy, odolné voči krátkodobým fluktuáciám v dôsledku zmien počasia alebo vývoja rastlín. Mali by merať presne, správne v širokom rozsahu pôdnych typov a pôdnych podmienok. Byť hodnotené a cenovo výhodné, aby sme mohli uskutočňovať dostatočné množstvo analýz. Pôdne enzýmy sú dôležité pre katalýzu reakcií potrebných pre životné procesy pôdnych mikroorganizmov a pre stabilizáciu pôdneho zloženia. V pôdnom systéme hrajú enzýmy kľúčovú úlohu v celkovom procese rozkladu organickej hmoty a v usporiadaní organických častí, v kolobehu živín, sú sprostredkovateľmi a katalyzátormi dôležitých pôdnych funkcií. V pôde sú enzýmy prítomné v dvoch hlavných formách ako asociované so živými bunkami, alebo extracelulárne enzýmy. Stanovenie aktivít v pôde môže byť použité k štúdiu biochemických procesov v pôde, skúmaniu mikrobiálnej ekológie a je tiež indikátorom pôdnej kvality. Ako indikátor kvality pôdy majú pôdne enzýmy výhody. Sú v úzkom vzťahu k dôležitým pôdnym charakteristikám, môžu vykazovať zmeny skôr než iné pôdne vlastnosti a môžu byť pôdno-biologickým indexom odrážajúcim využívanie pôdy. Aktivita pôdnych enzýmov je ovplyvnená teplotou a vlhkosťou pôdy, pôdnymi reakciami, kvantitatívnym a kvalitatívnym zastúpením organickej hmoty, obsahom živín, pôdnou biomasou, vegetačným krytom, prítomnosťou aktivátorov a inhibítorov, ale aj spracovaním pôdy a hnojením.
Key words:indikátory kvality pôd, enzýmy, kvalita pôdy, pôda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited