Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:MICROBIAL CHARAKTERISTICS OF DEGRADED CAMBISOL IN NATIONAL PARK VEĽKÁ FATRA
Written by (author): Ing. Alica Uharčeková
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:RNDr. Adrianna Králiková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikrobiologická charakteristika degradovanej kambizeme v národnom parku Veľká Fatra
Summary:V roku 2011 boli odobraté pôdne vzorky počas troch odberov (jún -- september) z pasienka, ktorý mal z hľadiska pedologickej charakteristiky znaky pôdneho typu kambizem. Na experimentálnej lokalite Pod Ploskou (1 240 m n. m.) v Národnom parku Veľká Fatra sa nachádzali eutrofizované kambizeme, na ktorých prebiehala počas 10 až 30 ročného pasenia a košarovania ruderalizácia trávneho porastu s dominanciou burinových druhov štiavca tupolistého (Rumex obtusifolius L.) a pŕhľavy dvojdomej (Urtica dioica L.) pod vplyvom vysokej zásoby živín z exkrementov zvierat. Priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie (IV. -- IX.) dosahovala hodnotu 9 °C, priemerný ročný úhrn zrážok bol 800 mm až 900 mm. Pokus mal štyri varianty v troch opakovaniach. Prvý variant predstavoval ruderalizovaný poloprírodný trávny porast s dominanciou štiavca tupolistého a pŕhľavy dvojdomej bez manažmentu. Druhým variantom bol zaburinený porast štiavcom tupolistým a pŕhľavou dvojdomou bez manažmentu, 2-krát kosený v priebehu vegetácie. Variant tretí predstavoval ruderálny porast štiavca tupolistého a pŕhľavy dvojdomej po ošetrení herbicídom a s prísevom autochtónnych druhov rastlín, 2-krát kosený v priebehu vegetácie. Štvrtý variant tvoril pôvodný pasienok voľne spásaný jalovicami. Cieľom práce bolo porovnať vplyv ruderalizácie a obnovy pasienka kosením, ošetrením herbicídom a prísevom na vybrané chemické a mikrobiologické ukazovatele pôdy. Vo vzorkách sme stanovovali pHH2O, pHKCl, Ntot, Corg, C/N, Nan a Nbio, rozklad celulózy, Cmic a pomer Cmic/Corg. Zo stanovených hodnôt sme zistili, že obnova ruderalizovaného pasienka mala pozitívny vplyv najmä na ukazovatele pH, Cmic a pomer Cmic/Corg.
Key words:degradácia, mikroorganizmy, Národný park Veľká Fatra, kambizem

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited