Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identifikačné číslo: 1386
Univerzitný e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Mikrobiálna biomasa a aktivita mikroorganizmov v poľnohospodársky využívanej pôde
Autor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Pracovisko: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Oponent 1:doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mikrobiálna biomasa a aktivita mikroorganizmov v poľnohospodársky využívanej pôde
Abstrakt:Cieľom habilitačnej práce bolo sledovať a charakterizovať zmeny mikrobiálnej biomasy a aktivity mikroorganizmov v poľnohospodársky využívanej pôde (orná pôda, pasienok). Z indikátorov kvality a zdravia pôdy sme sledovali uhlík mikrobiálnej biomasy, mikrobiálny kvocient, bazálnu a potenciálnu respiráciu (s prídavkom glukózy) a index substrátovej dostupnosti. Zároveň sme zisťovali vplyv vybraných chemických parametrov (organický uhlík, horúcou vodou extrahovateľný uhlík, celkový dusík a pôdna reakcia) na mikroorganizmy a ich aktivitu v pôde. V ornej pôde nebola biomasa mikroorganizmov ovplyvnená pôdnym typom, ale preukazne vyššiu hodnotu sme stanovili v pasienku. Bazálnu respiráciu mikroorganizmov na rozdiel od potenciálnej respirácie ovplyvnil pôdny typ a spôsob využívania pôdy. Nižšiu substrátovú dostupnosť sme zistili v pôde pasienka ako v ornej pôde, čo súviselo s vyšším pomerom C/N, s kyslou pôdnou reakciou a spôsobom využívania pôdy. V druhej časti práce sme v poľných a laboratórnych podmienkach hodnotili vplyv hnojenia pozberovými zvyškami rastlín, maštaľného hnoja, digestátu, kompostu, dnového sedimentu a biologického preparátu Azoter na mikrobiálnu biomasu a mikrobiálny kvocient. Aktivitu mikroorganizmov sme sledovali meraním enzymatickej aktivity mikroorganizmov (dehydrogenázová aktivita), aktivity mikroorganizmov v procesoch kolobehu dusíka (množstvo biologicky uvoľniteľného dusíka a nitrifikácie), respirácie mikroorganizmov a metabolického kvocientu. Vplyv hnojenia potvrdil, že biomasa mikroorganizmov a väčšina nami sledovaných mikrobiologických indikátorov citlivo reagujú na zmeny kvality pôdy. Aplikácia maštaľného hnoja, digestátu, kompostu a dnového sedimentu pozitívne zvyšovala hodnoty mikrobiálnej biomasy a aktivity mikroorganizmov v pôde. Najmä biologický prípravok Azoter s aplikáciou digestátu zlepšil v málo úrodnej pôde množstvo biomasy mikroorganizmov a zvýšil respiráciu mikroorganizmov.
Kľúčové slová:mikrobiálna biomasa,, orná pôda,, pasienok, , respirácia,, dehydrogenázová aktivita

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene