Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts
     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects     
Publications
     
Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:Microbial biomass and activity of microorganisms in agriculturally utilized soil
Written by (author): doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Department:
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
Opponent 3:
doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Mikrobiálna biomasa a aktivita mikroorganizmov v poľnohospodársky využívanej pôde
Summary:
Cieľom habilitačnej práce bolo sledovať a charakterizovať zmeny mikrobiálnej biomasy a aktivity mikroorganizmov v poľnohospodársky využívanej pôde (orná pôda, pasienok). Z indikátorov kvality a zdravia pôdy sme sledovali uhlík mikrobiálnej biomasy, mikrobiálny kvocient, bazálnu a potenciálnu respiráciu (s prídavkom glukózy) a index substrátovej dostupnosti. Zároveň sme zisťovali vplyv vybraných chemických parametrov (organický uhlík, horúcou vodou extrahovateľný uhlík, celkový dusík a pôdna reakcia) na mikroorganizmy a ich aktivitu v pôde. V ornej pôde nebola biomasa mikroorganizmov ovplyvnená pôdnym typom, ale preukazne vyššiu hodnotu sme stanovili v pasienku. Bazálnu respiráciu mikroorganizmov na rozdiel od potenciálnej respirácie ovplyvnil pôdny typ a spôsob využívania pôdy. Nižšiu substrátovú dostupnosť sme zistili v pôde pasienka ako v ornej pôde, čo súviselo s vyšším pomerom C/N, s kyslou pôdnou reakciou a spôsobom využívania pôdy. V druhej časti práce sme v poľných a laboratórnych podmienkach hodnotili vplyv hnojenia pozberovými zvyškami rastlín, maštaľného hnoja, digestátu, kompostu, dnového sedimentu a biologického preparátu Azoter na mikrobiálnu biomasu a mikrobiálny kvocient. Aktivitu mikroorganizmov sme sledovali meraním enzymatickej aktivity mikroorganizmov (dehydrogenázová aktivita), aktivity mikroorganizmov v procesoch kolobehu dusíka (množstvo biologicky uvoľniteľného dusíka a nitrifikácie), respirácie mikroorganizmov a metabolického kvocientu. Vplyv hnojenia potvrdil, že biomasa mikroorganizmov a väčšina nami sledovaných mikrobiologických indikátorov citlivo reagujú na zmeny kvality pôdy. Aplikácia maštaľného hnoja, digestátu, kompostu a dnového sedimentu pozitívne zvyšovala hodnoty mikrobiálnej biomasy a aktivity mikroorganizmov v pôde. Najmä biologický prípravok Azoter s aplikáciou digestátu zlepšil v málo úrodnej pôde množstvo biomasy mikroorganizmov a zvýšil respiráciu mikroorganizmov.
Key words:
mikrobiálna biomasa,, orná pôda,, pasienok, , respirácia,, dehydrogenázová aktivita

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited