Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Identification number: 1390
University e-mail: tatiana.bojnanska [at] uniag.sk
 

     
     
Projects     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Cereals as Important Sources of Antioxidant and Biologically Active Components
Written by (author):
Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Opponent 1:
Opponent 2:
doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.
Opponent 3:
doc. Ing. Alžbeta Jarošová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Obilniny ako významný zdroj antioxidačných a biologicky cenných látok
Summary:Práca je orientovaná na sledovanie obsahu biologicky cenných a biologicky aktívnych látok v jednotlivých mlynských frakciách vybraných druhov obilnín dopestovaných v roku 2009. Súčasťou práce je prehľad o chemickom zložení zrna obilnín, metódach pozberového uskladnenia a spracovania obilnín a metódach stanovenia antioxidačnej aktivity. Súčasťou výskumnej práce je analýza primárných metabolitov vybraných obilnín určujúcich ich použitie pre potravinársky priemysel, analýza sekundárných metobolitov so zameraním na polyfenoly a antioxidačne účinné látky, a tiež vyjadrenie vzťahu medzi obsahom jednotlivých antioxidačne účinných látok a celkovým antioxidačným potenciálom danej suroviny. Výsledky práce poukazujú, že vyšší obsah biologicky cenných látok a antioxidantov sa nachádza v otrubnatých frakciách (hlavne mlynská frakcia III. -- vymleté otruby) v porovnaní s múčnymi frakciami analyzovaných obilnín. Vo vzorkách jačmeňa, pšenice, ovsa a tritikale bolo zistené vyššie zastúpenie antioxidačne účinných látok v porovnaní so vzorkami raže a pšenice špaldovej, v ktorých bol celkový antioxidačný potenciál nižší. Výsledky práce tiež poukazujú na možnosti väčšieho využitia otrubnatých frakcií v potravinárskom priemysle, nakoľko sú v nich vo väčšej miere zastúpené zdraviu prospešné látky, ktoré môžu byť z týchto frakcií izolované a používané na aditivizáciu širokej škály potravín.
Key words:obilniny, primárne metabolity, flavonoidy, polyfenoly, antioxidačná aktivita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited