Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Identifikačné číslo: 1390
Univerzitný e-mail: tatiana.bojnanska [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)

Kontakty     
     
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Verifikácia marginálnych postupov hodnotenia v senzorickej analýze na vybraných rastlinných produktoch
Autor:
Ing. Hana Balková, PhD.
Pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Vedúci práce:
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Oponent 2:
Oponent 3:doc. MVDr. Pavel Maľa, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Verifikácia marginálnych postupov hodnotenia v senzorickej analýze na vybraných rastlinných produktoch
Abstrakt:Senzorická analýza potravín zaznamenala v posledných desaťročiach kumulatívny nárast hodnotiacich techník v podobe nových metodických postupov orientovaných na spotrebiteľa. Tieto techniky sa vyznačujú jednoduchosťou, zrozumiteľnosťou a reprodukovateľnosťou výsledkov pri zisťovaní rozdielov v organoleptickej kvalite produktov z pohľadu spotrebiteľov. Marginálne techniky si vyžadujú odlišný prístup pre zber a vyhodnocovanie dát. V práci boli hodnotené vybrané rastlinné produkty pomocou klasického profilu a troch marginálnych techník: Check-All-That-Apply (CATA), voľné profilovanie (FCP) a Flash profil (FP). Výsledky boli spracované viacrozmernou štatistickou technikou GPA (Zovšeobecnená prokrustovská analýza). Výkon jednotlivých hodnotiteľov bol korelovaný pomocou neparametrického Spearmanovho koeficientu. Dáta všetkých profilových techník boli redukované pomocou Analýzy hlavných komponentov (PCA) a testované induktívnou štatistickou technikou (Wilcoxonovým neparametrickým testom). Nakoniec bola pomocou chí-kvadrát testu vykonaná metaanalýza všetkých výsledkov dosiahnutých pri hodnotení vybraných rastlinných produktov. Štatistickým spracovaním výsledkov použitých profilových techník bola pre metodiku CATA v korelácii s FCP zistená preukazne silná závislosť. Medzi technikou CATA a FP (v analýze kategórií) nebol z hľadiska štatistiky preukazný rozdiel (p-hodnota>0,05). Metodika CATA bola v silnej korelácii s KP. Metaanalýzou výsledkov techniky FCP bol zistený silný korelačný vzťah medzi technikami FCP/FP a FCP/KP. Takisto medzi hodnotami FP a KP bola pozorovaná silná závislosť. Použité marginálne techniky sa prejavili ako efektívny spôsob hodnotenia vybraných rastlinných produktov, ktorý spočíval najmä v rýchlosti aplikácie, v jednoduchosti metodického postupu a efektivite pri práci s laickým panelom.
Kľúčové slová:voľné profilovanie, klasický profil, CATA, Flash profil, rastlinné produkty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene