Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Identifikační číslo: 1394
Univerzitní e-mail: ludmila.madarova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)

     
Výuka
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Spotrebiteľské správanie sa na trhu alkoholických nápojov
Autor: Bc. Simona Krištofíková
Pracoviště:
Katedra jazykov (FEM)
Vedoucí práce:
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Oponent:
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je odevzdána


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Spotrebiteľské správanie sa na trhu alkoholických nápojov
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá spotrebiteľským správaním na trhu alkoholických nápojov. Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotiť spotrebiteľské správanie sa na trhu alkoholických nápojov. Na dosiahnutie hlavného cieľa diplomovej práce boli stanovené parciálne ciele, a to zistiť, aký druh alkoholu spotrebitelia konzumujú, čo vedie spotrebiteľov ku konzumácii alkoholu a aké sú ich výdavky na alkohol. V teoretickej časti sú definované základné pojmy týkajúce sa problematiky spotrebiteľského správania a vymedzenie alkoholických nápojov. V kapitole cieľ práce sa nachádzajú čiastkové ciele, ktoré boli stanovené k dosiahnutiu hlavného cieľa. V kapitole metodika práce a metódy skúmania sa nachádzajú použité štatistické metódy zisťovania. Kapitola vlastná práca zahŕňa vývoj spotreby alkoholu na Slovensku, výdavky slovenských domácností na spotrebu alkoholu, porovnanie spotreby alkoholu na Slovensku s vybranými krajinami a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu pomocou grafov a interpretácií získaných výsledkov skúmania. Pri štatistickom vyhodnotení dotazníkového prieskumu bol použitý χ2 test dobrej zhody a χ2 test štvorcovej kontingencie, na určenie miery závislostí skúmaných znakov boli použité Pearsonov koeficient a Cramerov koeficient.
Klíčová slova:
spotreba, spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, trh alkoholických nápojov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně