Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Effects of determinants of property appreciation of municipalities in local economic development
Written by (author): Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Elena Žárska, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Efekty determinantov zhodnocovania majetku obcí v miestnom ekonomickom rozvoji
Summary:Všetky obce na Slovensku, bez ohľadu na ich veľkosť, majú zo zákona povinnosť zabezpečovať výkon kompetencií, ktoré im boli pridelené. Avšak v niektorých prípadoch samosprávy čelia finančným ťažkostiam pri zabezpečovaní všetkých kompetencií. Na druhej strane, sú samosprávy oprávnené samostatne nakladať so svojim majetkom a využívať ho aj na podnikateľské účely, čo je jeden zo základných predpokladov generovania vlastných finančných zdrojov. Prostredníctvom takéhoto podnikania majú tiež možnosť zabezpečovať verejné služby pre obyvateľov žijúcich na ich území. Podnikateľské aktivity samospráv môžu nadobúdať niekoľko podôb, jednou z nich je zakladanie podnikov s majetkovou účasťou miest. Cieľom dizertačnej práce bolo posúdiť vplyvy vybraných efektov determinantov, ktoré pôsobia na zhodnocovanie majetku miest a podnikov s majetkovou účasťou miest, ako významných aktérov v miestnom ekonomickom rozvoji. Objektom záujmu boli všetky mestá na Slovensku, ktoré založili podniky s majetkovou účasťou.
Key words:samospráva, podniky s majetkovou účasťou miest, majetok samospráv

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited