Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Criminality and its influence on the rural areas
Written by (author): JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
Opponent 3:doc. JUDr. Martin Janků, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kriminalita a jej vplyv na vidiecke oblasti
Summary:Práca prináša poznatky z oblasti kriminality a jej vplyvu na vidiecke oblasti. Pozornosť je zameraná na pojem kriminalita, jej jednotlivé druhy (konkrétne v práci sa venuje pozornosť majetkovej, násilnej a ekonomickej kriminalite) a kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele kriminality. Ďalej sa práca sústreďuje na geografické, sociálne, demografické a ekonomické faktory, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť výskyt kriminality osobitne vo vidieckych oblastiach. Osobitne je riešená problematika prevencie a jednotlivých preventívnych opatrení vo vzťahu k jednotlivým skúmaným druhom kriminality. V práci sú systematizované názory slovenských i zahraničných odborníkov, národné i medzinárodné dokumenty rôznych inštitúcií a medzinárodných organizácií venujúcich pozornosť prevencii kriminality. Posledná časť práce sa pokúša o predikciu vývoja jednotlivých druhov kriminality na najbližšie tri roky.
Key words:kriminalita, , prevencia, , faktory kriminality

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited