Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Agricultural land market in the selected region of Serbia
Written by (author): Ing. Marija Hedi
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybranom regióne Srbska
Summary:Poľnohospodárstvo v Srbsku je uznané za jeden zo základných strategických smerov, a väščina obyvateľstva ako z vidieka tak aj z miest v ňom vidia rozvojovú šancu pre Srbsko. Cieľom práce bolo uskutočniť analýzu trhu s poľnohodpodárskou pôdou vo vybranom regióne Srbska, vo Vojvodine v rokoch 2009 až 2011 a identifikovať najčastejšie problémy, ktoré sa na trhu s poľnohospodárskou pôdou vyskytujú. Práca obsahuje aj výsledky analýzy vlastníckych a užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde v Srbsku. Záverom boli navrhnuté opatrenia, ktoré je nutné uskutočniť preto, aby trh s poľnohospodárskou pôdou v Srbsku bol funkčný. Získané výsledky (Údaje so sčítania obyvateľstva z roku 2002) poukazujú na zníženie celkového počtu fariem a na zvýšenie podielu nepoľnohospodárskych domácností na celkovom počte poľnohospodárskych fariem. Pre poľnohospodárstvo Srbska je potrebná poľnohospodárska politika, ktorá by stimulovala zvýšenie produktivity, zmenou existujúcej štruktúry výroby a zvýšením investícií, čo vyžaduje definovať vlastnícke práva a formovanie efektívneho trhu pôdy, úverov a vstupov. Teda, trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárstva úzko súvisi s celkovým pokrokom reforiem v ekonomike Srbska.
Key words:Trh s poľnohospodárskou pôdou, Vlastnícke a úživacie vzťahy, Cena pôdy, Poľnohospodárstvo, Problémy na trhu s pôdou

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited