Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The business of farming in selected enterprises in Serbia
Written by (author): Ing. Darina Žila
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podnikanie v poľnohospodárstve vo vybranom podniku v Srbsku
Summary:Dôležitou úlohou v poľnohospodárstve je dosahovanie zisku a využitie správnych zdrojov na ich realizáciu. Každý podnikateľský subjekt by mal vykonávať svoje úlohy tak, že sa bude snažiť znížiť náklady a dosiahnuť čím väčší zisk. V diplomovej práce s témou "Podnikanie v poľnohospodárstve vo vybranom podniku v Srbsku" v teoretickej časti diplomovej práce som porovnala právnu úpravu v Srbsku a na Slovensku. Popísala som právne formy podnikania, ktoré sú riadené Obchodným zákonníkom. Ďalej som všeobecne charakterizovala Vojvodinu a situáciu poľnohospodárstva vo Vojvodine. Uskutočnila som komparáciu ornej pôdy a záhrad v ha v Srbsku a vo Vojvodine za posledne 3 roky. Zistila som situáciu podnikania v obce Báčsky Petrovec, následne aj v okrese Kulpín v ktorom sa aj skúmaní podnik nachádza. V praktickej časti som najprv poukázala na ich ročnú výrobu v kg za posledné 3 roky, uviedla ich stálych dodávateľov a odberateľov, popísala organizačnú a riadiacu štruktúru podniku. Predmetom predposlednej časti bol výpočet zisku pomocou súvahy. Na záver som na základe poskytnutých údajov z podniku uskutočnila výpočet finančných a ekonomických ukazovateľov. Z dosiahnutých údajov môžeme uzavrieť, že podnik má dobrú pozíciu na trhu a je schopný konkurovať podnikom v danej oblasti.
Key words:poľnohospodárstvo, podnikanie, zisk

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited