Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Realization of actual Common Agricultural Policy of the European Union and it´s impact on economic development of Slovak regions
Written by (author): JUDr. Marieta Okenková, PhD.
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Uplatňovanie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jej dopady na ekonomický rozvoj regiónov Slovenska
Summary:Cieľom dizertačnej práce "Uplatňovanie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na Slovensku a jej dopady na ekonomický rozvoj regiónov Slovenska" je prispieť k rozvoju poznatkov v tejto oblasti a vypracovať sériu dlhodobých odporúčaní pre štátnu správu a samosprávu v oblasti uplatňovania poľnohospodárskej politiky EÚ na Slovensku v prospech ekonomického rozvoja jeho jednotlivých regiónov, ako aj slovenského poľnohospodárstva a vidieka ako celku. Práca prezentuje komplexný pohľad na prístupový proces SR do EÚ v kapitole venovanej poľnohospodárstvu, ako aj vyhodnotenie jeho chýb a nedostatkov. Prináša poznatky o Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, jej historickom vývoji v kontexte viacerých reforiem. Analyzuje dopady Preskúmania stavu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, tzv. zdravotnej prehliadky na Slovensko, ako aj zdôvodnenie prečo Slovensko hlasovalo proti tejto reforme v roku 2008. Poskytuje prehľad o vývoji slovenského poľnohospodárstva a dopadoch integrácie do EÚ počas prvých dvoch rokoch po vstupe Slovenska do EÚ v porovnaní s okolitými krajinami spolupracujúcimi v rámci Višegrádskej skupiny (V4). Práca načrtáva ja predpokladaný model budúcej podoby poľnohospodárskej politiky EÚ s akcentom na zdôvodnenie opodstatnenia zachovania podporného systému EÚ pre poľnohospodárov vo forme priamych platieb. Samostatná časť je venovaná vyhodnotenie názorov poľnohospodárov tesne po vstupe do EÚ. Akcent kladie na predpokladané scenáre ďalšieho vývoja SPP EÚ a na prioritné oblasti z hľadiska presadzovania národných záujmov v rámci rozhodovacieho procesu EÚ. V závere práce je vyhodnotené postavenie slovenského poľnohospodárstva po vstupe do EÚ, ako aj séria odporúčaní pre štátnu správu a slovenský vidiek z hľadiska dôslednejšieho presadzovania oprávnených záujmov slovenských poľnohospodárov v rámci rozhodovacieho procesu EÚ.
Key words:Európska únia, Spoločná poľnohospodárska politika, implementácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited