Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Legal forms of business activities on the land
Written by (author): Ing. Michal Beták
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Právne formy podnikania na pôde
Summary:Cieľom bakalárskej práce je uskutočniť analýzu právnej úpravy jednotlivých foriem podnikania na pôde v Slovenskej republike a poukázať na ich výhody a nevýhody. Práca je rozdelená na 4 kapitoly. Prvé tri kapitoly tvoria teoretickú časť práce. V tejto časti je okrem úvodu a prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky, popísaná história právnych foriem podnikania na pôde najmä po roku 1989, štruktúra poľnohospodárskej pôdy v rokoch 2007 -- 2012, zistenie najpočetnejšie vyskytujúcich sa právnych foriem podnikania na pôde -- ich výhody a nevýhody vyplývajúce z právnej úpravy. V praktickej časti sa práca venuje overeniu stanovenej hypotézy, že družstvá majú najväčší prínos pre rozvoj vidieka v nitrianskom kraji z pohľadu výmery obhospodarovanej pôdy, poľnohospodárskej produkcie, počtu zamestnancov , prijatých subvencií a získaných investícií. V práci sme využili metódy zberu a triedenia dát, analýzy, komparácie, syntézy, indukcie. Stanovená hypotéza sa nám potvrdila.
Key words:nitriansky kraj, SR, družstvá, poľnohospodárstvo, právne formy podnikania na pôde

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited