Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Economic and social development of Slovakia under the EU enviroment, its national and regional dimensions
Written by (author): Ing. Libor Kabát, PhD.
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent 1:Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska v prostredí EÚ, jeho národné a regionálne dimenzie
Summary:Hodnotenie výsledkov ekonomického rastu a sociálneho rozvoja spoločnosti zahŕňa širokú paletu názorov a ponúka veľké množstvo metodických nástrojov. Sú medzi nimi vysoko sofistikované, exaktné štatistické a matematické modely, ale aj hodnotenia založené na subjektívnych životných skúsenostiach a postojoch k rôznym stránkam spoločenského života. Ukazuje sa, že dosiahnuté výsledky nemôžu byť merané iba ukazovateľmi prírastkov hrubého domáceho produktu. V práci chceme odpovedať na otázky - aké sú hlavné ekonomické výsledky nových členských krajín dosiahnuté po ich vstupe do Európskej únie a či sú konzistentné s očakávaniami ich konvergenčného začleňovania sa do ekonomického priestoru Únie. Osobitne nás zaujímajú výsledky Slovenska a jeho regiónov. Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky využívame poznatky získané štúdiom literatúry a rozsiahle informačné zdroje, štatistického, ako aj všeobecného charakteru, aby sme naplnili hlavný cieľ práce - identifikovať a kvantifikovať hlavné výsledky sociálno-ekonomického rozvoja krajín EU13 a Slovenska v prostredí EÚ a EU13 s dôrazom na odhad jeho dlhodobej udržateľnosti. Vedľajšie ciele sú orientované na sledovanie a analýzu konvergenčného začleňovania uvedených krajín a Slovenska do ekonomiky EU a identifikáciou úspechov, ale aj slabých stránok tohto procesu. Predpokladáme, že výsledky práce budú využiteľné pre vzdelávacie potreby pri zvyšovaní všeobecnej kvalifikovanosti občanov v hodnotení výsledkov ekonomického rastu a môžu byť užitočné aj pre pracovníkov verejnej správy a mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú problematikou hodnotenia dopadov ekonomického rastu na život spoločnosti.
Key words:ekonomický rast, hrubý domáci produkt, beta-konvergencia, kvalita života

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited