Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Legislation of Cooperatives - SR Comparison with Selected EU Member States
Written by (author): Ing. Zuzana Lengyelová
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Škriniarová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Právna úprava družstiev – porovnanie SR s vybranými členskými štátmi EÚ
Summary:Poľnohospodárstvo plní v existencii spoločnosti a ľudstva viaceré dôležité úlohy, pričom najvýznamnejšou z nich je produkcia výživy obyvateľstva. Na našom území dlhé desaťročia tieto funkcie zabezpečovali poľnohospodárske družstvá, ktoré ako najrozšírenejšia forma podnikania tvorili základ agrárneho sektora v Československu. Práca analyzuje vývoj družstevníctva v Slovenskej a Českej republike po rozdelení sa na 2 samostatné štáty. Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo touto analýzou poukázať na súčasnú situáciu a postavenie poľnohospodárskych družstiev na Slovensku a porovnať tieto výsledky so situáciou v Českej republike. Pre dosiahnutie vytýčeného cieľu som využila konfrontáciu východiskových situácií v oboch krajinách po prijatí transformačného zákona a následne porovnanie počtu existujúcich poľnohospodárskych družstiev a výmery poľnohospodárskej pôdy, na ktorej v súčasnosti tieto družstvá hospodária. Na základe poznatkov získaných štúdiom legislatívy, spracovaním štatistických údajov a opierajúc sa o odbornú literatúru som prišla k výsledkom, že aj napriek tomu, že obe krajiny vychádzali pred 20 rokmi z rovnakej východiskovej pozície, proces transformácie prebiehal v každej krajine iným smerom -- na Slovensku si poľnohospodárske družstvá dodnes udržali silné postavenie, v Česku počet týchto poľnohospodárskych subjektov významne poklesol a nahradili ich akciové spoločnosti. Táto situácia bola spôsobená odlišnými legislatívnymi krokmi ako aj samotným ponímaním družstevníctva ako formy podnikania. V súčasnosti je v oboch štátoch družstevníctvo z právneho hľadiska definované v Obchodnom zákonníku. Táto legislatíva ale mnohé otázky nerieši a je potrebné, aby družstevníctvu bola venovaná osobitná pozornosť, ktorá zabráni úplnému úpadku tejto špecifickej formy podnikania.
Key words:podnikanie v poľnohospodárstve, poľnohospodárske družstvo, družstevníctvo, transformačný zákon, transformácia družstiev

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited