Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Municipal property and his use
Written by (author): Ing. Martina Melicháreková
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Škriniarová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Majetok obce a jeho využívanie
Summary:Základným predpokladom pre výkon samosprávy každej obce Slovenskej republiky je vlastníctvo majetku. Vlastníctvo majetku zabezpečuje samostatnosť obcí . Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo uskutočniť analýzu hospodárenia s majetkom vo vybraných obciach Tovarníky a Solčany v časovom horizonte rokov 2008 -- 2012 a následné celkové porovnanie hospodárenia vybraných obcí. Počas sledovaného obdobia rokov 2008 -- 2012 obce hospodárili s hnuteľným ale aj nehnuteľným majetkom na základe predbežných rozpočtov, ktoré boli schválené obecnými zastupiteľstvami obcí. Prostriedky na obecné výdaje obce Tovarníky a Solčany zabezpečovali hlavne z vlastných príjmov, no na rozsiahlejšie investície využili možnosť získania prostriedkov z fondov Európskej Únie. Okrem týchto prostriedkov, získali obce v sledovanom období aj dotácie zo štátneho rozpočtu. Úsporným hospodárením sa obce Tovarníky a Solčany usilujú vytvárať lepšie podmienky pre život, skvalitnenie služieb obyvateľov a celkový hospodársky rozvoj obcí.
Key words:majetok obce, využívanie majetku obce, hospodárenie s majetkom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited