Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Selected questions of legislation on the production and marketing of alcohol in Slovakia and in selected EU countries.
Written by (author): Ing. Frederika Victoria Petyiová
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané otázky legislatívy o výrobe a uvádzaní liehu na trh na Slovensku a vo vybraných štátoch EU
Summary:PETYIOVÁ Frederika Victoria: Vybrané otázky legislatívy o výrobe a uvádzaní liehu na trh na Slovensku a vo vybraných štátoch EU. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Katedra práva. Vedúci záverečnej práce : prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. Nitra. 2016, 49 s. Bakalárska práca je zameraná na vybrané otázky týkajúce sa legislatívy výroby a uvádzanie liehu na slovenskom trhu a na trhu vo vybraných štátoch EU. S výrobou a spracovaním liehu súvisia zákony platné na Slovensku a v ďalších krajinách EU. Práca je rozdelená na teoretickú časť, v ktorej je riešená problematika vo všeobecnosti. Praktická časť je zameraná na legislatívu na Slovensku a vo vybraných štátoch EU. Problematika je vypracovaná formou dotazníkového prieskumu. Dotazník vyplnili respondenti z oslovených páleníc na Slovensku. Vyhodnotením dotazníka ( graficky, slovne ) bol vypracovaný záver a návrhy na úpravu, zmenu právnych predpisov v prospech páleníc a pestovateľov.
Key words:legislatíva, spotrebná daň z liehu, pálenica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited