Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Ownership and using relations to agricultural land in selected region of Slovakia
Written by (author): Ing. Vladimír Lenčéš
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:JUDr. Lídia Bezáková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybranom regióne Slovenska
Summary:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá vlastníckymi a užívacími vzťahmi k poľnohospodárskej pôde v Nitrianskom samosprávnom kraji. V práci sú prezentované informácie o pôde, vlastníckych a užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde a trhu s poľnohospodárskou pôdou. Hlavným cieľom práce je na základe analýzy vlastníckych a užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde zhodnotiť súčasný stav v danej oblasti a identifikovať najčastejšie problémy, ktoré vznikajú pri nadobúdaní a užívaní vlastníctva k poľnohospodárskej pôde. Analýzy sme uskutočňovali v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja a problémy vznikajúce pri nadobúdaní a užívaní vlastníctva sme objasnili na základe výpovedí poľnohospodárskych subjektov, ktoré obhospodarujú poľnohospodársku pôdu v obciach Močenok a Horná Kráľová. Na základe výsledkov práce vyplýva, že Nitriansky samosprávny kraj má vytvorené výborné podmienky pre poľnohospodárstvo, najviac poľnohospodárskej pôdy je v rukách súkromných vlastníkov, ktorí však na pôde nehospodária ale prenajímajú ju iným subjektom. Najzávažnejším problémom pri nadobúdaní a užívaní vlastníckeho práva k poľnohospodárskej pôde je vysoká rozdrobenosť pozemkov.
Key words:poľnohospodárska pôda, vlastnícke vzťahy , užívacie vzťahy, Nitriansky samosprávny kraj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited