Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Agricultural Land Use in Selected Municipalities
Written by (author): Ing. Marek Sládek
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:JUDr. Lýdia Bezáková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných obciach
Summary:Cieľom záverečnej práce je zmapovať a zhodnotiť užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných obciach Zemné a Andovce v okrese Nové Zámky za rok 2017. Z pohľadu metodiky sme pre naplnenie cieľa použili metódu analýzy užívacích a vlastníckych vzťahov jednotlivých subjektov k poľnohospodárskej pôde, vo vybraných obciach. Pre vypracovanie práce sme taktiež využívali poznatky získané terénnym výskumom, diskusiou s odborníkmi a štúdiom odbornej literatúry. Metódu komparácie sme použili pri porovnaní užívacích a vlastníckych vzťahov k poľnohospodárskej pôde vo vybraných obciach a pri následnom porovnaní získaných údajov s vybranými subjektmi podnikajúcich v poľnohospodárstve v Nitrianskom kraji. Pre spracovanie údajov a dosiahnutie cieľa diplomovej práce sme využili metódu syntézy. Na základe štúdia danej problematiky a analýzy získaných údajov sme dospeli k záveru, že problém v skúmaných obciach spočíva hlavne vo veľkej neprehľadnosti v štruktúre vlastníckych a užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde a z toho vyplývajúcej rozdrobenosti pôdy. Po analýze zozbieraných údajov sme tiež zistili, že užívatelia pôdy v sledovaných obciach majú veľkú časť tejto pôdy v prenájme od vlastníkov, ktorí často nemajú záujem svoju pôdu užívať a pôdu chcú prenajať a získať tak financie. Veľkú časť poľnohospodárskej pôdy, majú užívatelia prenajatú aj od pozemkového fondu, čo je zapríčinené tým, že veľké percento tejto pôdy či už v sledovaných obciach, v Nitrianskom kraji alebo celkovo na Slovensku nemá známeho vlastníka.
Key words:pôda, poľnohospodárska pôda, vlastníctvo, užívacie vzťahy, pozemok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited