Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Enterpreneurship in agricultual sector in selected enterprises in Serbia
Written by (author): Ing. Lenka Šimčíková
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Takáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pozemkové úpravy a ich význam vo vybranom regióne
Summary:Diplomová práca "Pozemkové úpravy a ich význam vo vybranom regióne" sa zaoberá analýzou právnych predpisov z oblasti pozemkového vlastníctva, analýzou postupu pri vypracovaní projektov pozemkových úprav a komparáciou projektov pozemkových úprav v okrese Levice. V úvodnej časti práce je charakterizovaný súčasný stav riešenej problematiky, ďalej charakterizovanie pojmu pozemkové úpravy a tiež hlavné dôvody pozemkových úprav. Porovnávanie projektov pozemkových úprav je uskutočňované na základe údajov získaných z Obvodného pozemkového úradu v Leviciach. V okrese Levice je momentálne rozpracovaných desať projektov pozemkových úprav a ďalších sedem sa nachádza v prípravnom konaní. Bližšie je v práci charakterizovaný jeden projekt pozemkových úprav a to konkrétne v katastrálnom území Čaka, kde záujem o vykonanie projektu pozemkových úprav prejavilo až 67 % účastníkov. Počas projektu bolo podaných sedem námietok, ktoré sú v súčasnosti vyriešené, keďže projekt je už spracovaný a zapísaný do katastra nehnuteľností.
Key words:pozemkové vlastníctvo, vlastnícke právo, pozemkové úpravy, projekt pozemkových úprav, katastrálne územie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited