Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Tendencies of unemployment in the Banska Bystrica region
Written by (author): Ing. Silvia Bojová
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tendencie vývoja nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji
Summary:Bakalárska práca "Tendencie vývoja nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji" je analýzou vývoja nezamestnanosti v tomto sociálnom prostredí z pohľadu viacerých indikátorov a následnou komparáciou zistených skutočností vo vzťahu k Slovenskej republike. Práca pozostáva z dvoch častí -- teoretickej a praktickej. Prvá kapitola zaznamenáva súčasný stav riešenej problematiky. Zameriava sa na charakteristiku základných pojmov súvisiacich s nezamestnanosťou. Taktiež definuje príčiny vzniku a dôsledky nezamestnanosti, rizikové skupiny nezamestnaných a vzťah nezamestnanosti s infláciou. V praktickej časti sme sa zamerali na charakteristiku Banskobystrického kraja. Podstatnú časť vlastnej práce predstavuje analýza vývoja nezamestnanosti tohto kraja za posledných 10 rokov, ako aj analýza nezamestnanosti v tomto prostredí z pohľadu veku, dosiahnutého vzdelania, či dĺžky trvania nezamestnanosti, ktoré sme dávali do pomeru k Slovenskej republike. Údaje boli získané z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistického úradu Slovenskej republiky a ďalších internetových zdrojov. Zaoberali sme sa aj najvýznamnejšími zamestnávateľmi v Banskobystrickom kraji. V závere práce formulujeme najdôležitejšie poznatky, ku ktorým sme na základe analýz dospeli.
Key words:vývoj nezamestnanosti, štruktúra evidovaných nezamestnaných, nezamestnanosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited