Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development trends of unemployment in the Trnava region
Written by (author): Ing. Monika Gurínová
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tendencie vývoja nezamestnanosti v Trnavskom kraji
Summary:Situácia na trhu práce v Slovenskej republike je v súčasnosti charakterizovaná vyššou mierou nezamestnanosti a vysokým podielom znevýhodnených ľudí. Medzi jednotlivými územnými krajmi sú výrazné ekonomické rozdiely, ktoré majú za následok odlišnú mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitostí. Predmetná záverečná práca je zameraná na analýzu nezamestnanosti v Trnavskom kraji. Je rozdelená do dvoch častí -- súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí a vlastná práca. Prvá časť je venovaná konceptualizácii pojmu nezamestnanosť a jej typov. Taktiež sme charakterizovali aj rizikové skupiny ľudí, ktoré sú nezamestnanosťou postihnuté najviac a v teoretickej rovine vyjadrili reláciu medzi nezamestnanosťou a minimálnou mzdou. Druhá časť sa venuje samotnej analýze vývoja nezamestnanosti v Trnavskom kraji a jej komparácii s nezamestnanosťou v Bratislavskom a Prešovskom kraji a v Slovenskej republike za roky 2006 -- 2014. Vývoj nezamestnanosti v Trnavskom kraji bol podrobený bližšej analýze. Konkrétne štruktúrnemu vývoju nezamestnaných podľa jednotlivých okresov, dĺžky evidencie a podľa veku nezamestnaných. Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať vývoj a príčiny nezamestnanosti v Trnavskom kraji. Na základe toho bolo možné zostaviť SWOT analýzu kraja a navrhnúť možné riešenia tohto problému v sledovanom prostredí.
Key words:rizikové skupiny ľudí, SWOT analýza, minimálna mzda, nezamestnanosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited