Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development trends in unemployment of youths in Slovak Republic
Written by (author): Ing. Dávid Červený
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tendencie vo vývoji nezamestnanosti mládeže SR
Summary:Bakalárska práca ,,Tendencie vo vývoji nezamestnanosti mládeže SR,, je deskripciou a analýzou nanajvýš aktuálneho problému. Nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku hodnotí z pohľadu viacerých indikátorov z pohľadu veku, dosiahnutého vzdelania a dĺžky trvania nezamestnanosti. Práca pozostáva z dvoch častí praktickej a teoretickej. Teoretická časť práce je o konceptualizácii kľúčových pojmov, ktoré používame pri objasňovaní problematiky vymedzenej názvom práce. Definuje pojmy, ako typy nezamestnanosti, formy nezamestnanosti a taktiež pojmy súvisiace s mládežou, ktorá predstavovala našu cieľovú skupinu. V praktickej časti sme sa zamerali na popis a analýzu aktuálneho vývoja nezamestnanosti mládeže na Slovensku podľa vyššie uvedených ukazovateľov a hľadísk. Zistené skutočnosti o tejto sociálnej skupine sú porovnávané medziregionálne a taktiež boli zaradené do kontextu s celkovou nezamestnanosťou na Slovensku. V závere sme uviedli návrhy a odporúčania, ktoré z nášho pohľadu umožnia účinne problém nezamestnanosti mládeže eliminovať.
Key words:nezamestnanosť, mládež, tranzícia, druhy nezamestnanosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited