Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Minimum wage – its economic and social implications
Written by (author): Bc. Peter Slávik
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Minimálna mzda - jej ekonomické a sociálne dôsledky
Summary:SLÁVIK, Peter: Minimálna mzda, jej ekonomické a sociálne dôsledky. (Bakalárska práca). Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu. Katedra spoločenských vied. Školiteľ: PhDr. Pavol Barát, Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. V našej práci sme sa snažili overiť pravdivosť hypotézy, podľa ktorej zmeny hodnôt minimálnej mzdy ovplyvňujú zmeny v (ne)zamestnanosti vo vybranom sociálnom prostredí, okrese Rimavská Sobota. Používali sme údaje najmä Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré sme podrobili sekundárnej analýze. Sledované obdobie za ostatnú dekádu sme rozdelili rokom 2008/2009, nakoľko finančná a následne hospodárska kríza, ktorá v tom roku vypukla, zasiahli citeľne aj priestor slovenského trhu práce a porovnávané údaje o vplyvoch minimálnej mzdy na (ne)zamestnanosť by podstatne skreslili. Následne sme ich podrobili korelačnej analýze, z ktorej sme vyvodili príslušné závery. Komparáciou sme zistili, že nezamestnanosť v obidvoch obdobiach skúmanej dekády negatívne koreluje s výškou minimálnej mzdy, t.j. rast minimálnej mzdy nezapríčiňuje zvyšovanie nezamestnanosti, pričom, nebola zaznamenaná žiadna alebo len zanedbateľná, štatisticky bezvýznamná, kladná korelácia medzi týmito javmi v analýze celého obdobia. Z toho vyplýva, že naše rozdelenie obdobia bolo nielen vhodné, ale aj potrebné, nakoľko sme sa vyhli zbytočnému a nesprávnemu skresleniu vplyvu minimálnej mzdy na (ne)zamestnanosť. Naša hypotéza o pozitívnych vplyvoch zvyšovania minimálnej mzdy na (ne)zamestnanosť sa potvrdila, avšak to neznamená, že skúmanie objasňujúce reláciu medzi minimálnou mzdou a (ne)zamestnanosťou považujeme za ukončené. Vplyvy medzi týmito sociálnymi javmi je potrebné podrobovať ďalším analýzam, skúmať na podrobných údajoch v rámci ďalších okresov tak, aby sa vytvoril komplexný obraz o danej problematike.
Key words:minimálna mzda, nezamestnanosť, korelácia minimálnej mzdy a (ne)zamestnanosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited