Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Trends of development of unemployment in Šala district
Written by (author): Ing. Lucia Vaššová
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tendencie vývoja nezamestnanosti v okrese Šaľa
Summary:Bakalárska práca hodnotí stav a tendencie vývoja nezamestnanosti v okrese Šaľa. Predmetom analýz sú štatistické údaje o nezamestnanosti za roky 2014, 2015 a 2016 a údaje vlastného empirického zisťovania uskutočneného pomocou dotazníka. Nezamestnanosť v sledovanom prostredí je podrobená analýze z pohľadu viacerých indikátorov. Jej výsledkom je štruktúra nezamestnanosti podľa pohlavia, veková štruktúra, štruktúra nezamestnanosti z pohľadu trvania tohto stavu, vzdelanostná a odvetvová štruktúra. Údaje o vývoji nezamestnanosti v okrese sú komparované s porovnateľnými údajmi s Nitrianskym krajom a zaradené do celoslovenského kontextu. Zistené poznatky umožnili identifikovať špecifiká a príčiny nezamestnanosti v sledovanom prostredí, uskutočniť SWOT analýzu a poukázať na tendencie vo vývoji nezamestnanosti v tomto okrese, ako aj formulovať potrebné závery ako možné riešenia existujúceho stavu.
Key words:typy nezamestnanosti, nezamestnanosť, politika trhu práce, formy nezamestnanosti, miera nezamestnanosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited