Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Youth Unemployment in the Nitra region
Written by (author): Bc. Slavomíra Režová
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nezamestnanosť mládeže v Nitrianskom kraji
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá kľúčovým problémom dnešnej doby a tou je aj nezamestnanosť. Cieľovou skupinou hodnoteného a analyzovaného prieskumu v predmetnej záverečnej práci je mládež vo veku 15 25 rokov v Nitrianskom kraji. Teoretická časť je obsiahnutá v prvej kapitole, ktorú ďalej rozdeľujeme na viaceré podkapitoly. V tejto kapitole sa nachádza vymedzenie základných pojmov týkajúcich sa nezamestnanosti, ako je konceptualizácia nezamestnanosti, identifikovanie jej prejavov, príčin a dôsledkov. Vlastná práca je postavená na deskripcii a analýze výsledkov primárnych údajov nami uskutočneného prieskumu, ako aj overení zadefinovaných hypotéz. V závere uvádzame náš koncept riešenia danej problematiky v sledovanom prostredí, ktorý vnímame ako skromný príspevok do diskusie o tejto aktuálnej problematike.
Key words:nezamestnanosť, príčiny, dôsledky, mládež

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited