Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The evolution tendencies of the unemployment in the district of Zlate Moravce
Written by (author): Bc. Martina Klučovská
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:Ing. Magdaléna Laurová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tendencie vývoja nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá deskripciou a analýzou stavu a tendencií vývoja nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce. Jej prvá časť predstavuje teóriu nezamestnanosti a konceptualizáciu kľúčových pojmov tohto aktuálneho aj pre spoločnosť Slovenska problému. Vychádza z domácich a zahraničných prameňov. Vlastná práca začína stručnou charakteristikou okresu Zlaté Moravce, obsahuje deskripciu len tých atribútov tohto prostredia, ktoré sú relevantné k nezamestnanosti. Ďalšou časťou vlastnej práce je porovnanie miery nezamestnanosti v okrese s mierou nezamestnanosti v Nitrianskom kraji a jej komparácia aj v celoslovenskom kontexte. Nezamestnanosť hodnotíme podľa viacerých indikátorov: pozornosť sústreďujeme najmä na jej pohlavnú, vekovú a vzdelanostnú štruktúru, všímame si aj tie kategórie nezamestnaných, ktoré patria medzi rizikové skupiny trhu práce. Uvedené charakteristiky nezamestnanosti sme hodnotili za ostatnú dekádu, takže predstavujú longitudiálnu analýzu. Potrebné údaje sme získali z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, rovnako tak aj zo Štatistického úradu Slovenskej republiky prostredníctvom databáz DATAcube. Realizovali sme vlastný empirický prieskum a formou dotazníkovej metódy sme získali primárne údaje o subjektívnom hodnotení nezamestnanosti od 72 respondentov - nezamestnaných v sledovanom prostredí. Zistené skutočnosti podrobujeme deskripcii a analýze. V závere bakalárskej práce zistené poznatky zovšeobecňujeme a formulujeme konštatácie SWOT analýzy okresu Zlaté Moravce a naše odporúčania pre spoločenskú prax sledujúcu elimináciu nepriaznivých prejavov a dopadov nezamestnanosti tohto prostredia.
Key words:štruktúra evidovaných nezamestnaných, prirodzená miera nezamestnanosti, vývoj nezamestnanosti, druhy nezamestnanosti, nezamestnanosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited