Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Leisure in modern society and its importance for tourism
Written by (author): Ing. Silvia Valková
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Voľný čas v modernej spoločnosti a jeho význam pre cestovný ruch
Summary:VALKOVÁ, Silvia: Voľný čas v modernej spoločnosti a jeho význam pre cestovný ruch (bakalárska práca). Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Vedúci záverečnej práce: PhDr. Pavol Barát. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Nitra: FEŠRR, 2013, 53 s. Voľný čas je špecifickou súčasťou života človeka v každom veku. Je to časový priestor pre všetky mimopracovné a mimoškolské činnosti a aktivity, ktoré si jednotlivec volí na základe vlastnej vôle a presvedčenia. S nárastom voľného času je spojený nárast možností jeho využívania. Voľný čas a dovolenka sú významnými prediktormi dopytu po cestovnom ruchu a teda priamo pôsobia na jeho vznik a rozvoj. Cieľom bakalárskej práce bolo identifikovať na základe dostupnej literatúry a štandardizovaného dotazníka mieru závislosti voľného času a cestovného ruchu, so zameraním na vidiecky cestovný ruch. Objasnenie pojmu voľný čas, ako podmienka rozvoja cestovného ruchu, pojmu cestovný ruch a jeho typológia tvorí podstatu konceptualizácie, ktorá predstavuje jadro teoretickej časti záverečnej práce. Prieskum bol realizovaný v súbore 113 respondentov - mladých ľudí s trvalým bydliskom v okrese Martin - metódou sociologickej sondy reprezentovanou štandardizovaným dotazníkom. Cieľovou skupinou našej práce boli prioritne mladí ľudia vo veku 15-30 rokov. Výsledkom práce je zistenie neuspokojivého rozsahu voľného času, ktorým mladí ľudia disponujú, v mnohých prípadoch z dôvodu jeho neracionálneho využívania. Aj napriek tomu, mladí ľudia obľubujú vo voľnom čase cestovanie a to hlavne do zahraničia. Pri výbere dovolenkovej destinácie sme zaznamenali znížený záujem o vidiek a agroturistiku.
Key words:voľný čas, systém cestovného ruchu, mladí ľudia, vidiecka turistika, agroturistika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited