Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development of unemployment in Prievidza district
Written by (author): Ing. Romana Rumanová
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj nezamestnanosti v okrese Prievidza
Summary:Záverečná bakalárska práca popisuje, analyzuje a hodnotí vývoj nezamestnanosti v okrese Prievidza. Práca je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti autorka uskutočňuje konceptualizáciu pojmu nezamestnanosť, teoreticky vymedzuje hlavné druhy, príčiny a dôsledky nezamestnanosti. Informácie o nezamestnanosti boli získané štúdiom odbornej ekonomickej a spoločensko-vednej literatúry. Druhá časť je zameraná na všeobecnú charakteristiku okresu Prievidza a hodnotenie vývoja nezamestnanosti v okrese Prievidza. Vývoj miery nezamestnanosti v okrese Prievidza v rokoch 2007 -- 2012 je porovnaný s vývojom miery nezamestnanosti v Trenčianskom kraji a v Slovenskej republike. Nezamestnanosť je na základe štatistík Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi podrobená: analýze z hľadiska vekovej štruktúry a odvetvovej štruktúry; identifikácii najrizikovejších vekových skupín a najrizikovejších odvetví ekonomickej činnosti. Na základe zistených výsledkov je uskutočnená SWOT analýza okresu Prievidza a sú formulované závery.
Key words:nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, riziková skupina nezamestnaných, z hľadiska nezamestnanosti najrizikovejšie odvetvie ekonomickej činnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited