Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Unemployement of the young in Stropkov
Written by (author): Ing. Tibor Székely
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:Ing. Eva Kapráľová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nezamestnanosť mladých ľudí v okrese Stropkov
Summary:Záverečná bakalárska práca "Nezamestnanosť mladých ľudí v okrese Stropkov" sa venuje azda najaktuálnejšiemu problému súčasnej doby. Každá racionálne sa správajúca spoločnosť, či už na makro, mezo, resp. mikroúrovni, sa snaží hľadať efektívne cesty riešenia nepriaznivých tendencií vo vývoji tohto sociálneho a ekonomického problému. Cieľom záverečnej práce je snaha o zistenie príčin a prejavov nezamestnanosti, osobitne nezamestnanosti mladých ľudí v konkrétnom sociálnom prostredí - v okrese Stropkov. Teoretická časť bakalárskej práce predstavuje konceptualizáciu kľúčových pojmov. Vlastná časť záverečnej práce začína charakteristikou relevantných atribútov okresu, pokračuje deskripciou a analýzou vývoja nezamestnanosti sledovaného prostredia, pričom sa zistené skutočnosti komparujú so situáciou v kraji a na Slovensku. Jej organickým pokračovaním sú výsledky zamerania výskumnej optiky na nezamestnanosť mládeže okresu, t.j. interpretácie a analýzy údajov vlastného empirického výskumu, uskutočneného prostredníctvom dotazníkovej metódy. Zistené poznatky umožnili vykonať SWOT analýzu a tak identifikovať silné a slabé stránky okresu a taktiež príležitosti, resp. ohrozenia pre okres z pohľadu predmetnej problematiky, ako aj koncipovať potrebné zhrnutia v podobe záverov.
Key words:nezamestnanosť, druhy nezamestnanosti, mládež, nezamestnanosť mládeže

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited