Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Pavol Barát
Identification number: 1406
University e-mail: pavol.barat [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Social Science (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development of unemployment in the district Senica
Written by (author): Ing. Peter Novák
Department: Department of Social Science (FEM)
Thesis supervisor: PhDr. Pavol Barát
Opponent:prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj nezamestnanosti v okrese Senica
Summary:Podstatu trhového hospodárstva tvorí trhový mechanizmus. Reprezentuje pomyselný ekonomický priestor, v ktorom vystupuje dopyt a ponuka, pričom výsledkom ich vzájomného vzťahu môže byť rovnovážny stav alebo prebytok, resp. nedostatok. Nezamestnanosť patrí k základným charakteristickým znakom trhového hospodárstva. Rok 2008, ktorý je zlomovým okamihom pre svetovú ekonomiku, prináša hospodársku krízu. Práve jej dopady nútia ekonómov venovať nezamestnanosti stále väčšiu pozornosť, keďže prerástla do takého rozsahu, ktorý je pre ekonomiku hrozbou. Ich práca nesmeruje len k definovaniu nezamestnanosti, ale aj hľadaniu príčin jej vzniku a neskôr k identifikácii metód a spôsobov na jej eliminovanie. Z hľadiska efektívneho fungovania trhového hospodárstva je nevyhnutné dosiahnuť prijateľnú mieru nezamestnanosti, ktorá nevyvolá negatívne dopady na hospodárske výsledky. Záverečná bakalárska práca: "Nezamestnanosť v okrese Senica" predstavuje príspevok k analýze nezamestnanosti na trhu práce v rámci okresu Senica. V prvej časti bakalárskej práce ponúkame teoretické východiská nezamestnanosti s cieľom bližšieho oboznámenia sa s problematikou. Nasledujúca časť popisuje hlavný cieľ, čiastkové ciele a metodiku práce. V poslednej a najvýznamnejšej časti venujeme pozornosť geografickej, demografickej a sociálno-ekonomickej charakteristike okresu Senica. Súčasťou vlastnej práce je analýza miery nezamestnanosti a jej vývoja v sledovanom sociálnom priestore. Svoju výskumnú optiku akcentujeme predovšetkým na vnímanie problematiky nezamestnanosti z pohľadu rizikových skupín. Vlastná práca vychádza z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny mesta Senica, ale spracúva a vyhodnocuje aj údaje získané prostredníctvom vlastného empirického výskumu, uskutočneného formou dotazníka.
Key words:nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, rizikové skupiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited