Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The aspects of the information security in the field of implementation of IT and IS in the agri-sector enterprises
Written by (author): Ing. Katarína Hamášová, PhD.
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
Opponent 2:prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Pavol Božek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti implementácie IT a IS v podnikoch agrosektora.
Summary:Využívanie informačných a komunikačných technológií sa stáva prostriedkom celkového prežitia a rozvoja jednotlivých podnikov vo všetkých oblastiach. S tým súvisí prirodzená snaha o čo najefektívnejšie využívanie informačných a komunikačných systémov. V súčasnej modernej dobe je pojem informačný systém už bežne známy a zaužívaný. Využívanie informačného systému preniklo do všetkých sfér našej existencie, nášho hospodárstva, ekonomiky, výroby a podobne. Nie je preto žiadnym prekvapením, že sa pojem informačný systém dostáva aj do oblasti poľnohospodárstva, kde môže mať aj pomerne veľký prínos. Nedokonalosti spracovania informácií využíva množstvo hrozieb. Poľnohospodárske podniky dostávajú denne množstvá menších či väčších neviditeľných úderov, ktoré páchajú veľké škody. Kvôli tomu vznikla oblasť informačnej bezpečnosti, ktorá sa zaoberá komplexnou ochranou informácií, kde patrí fyzická, personálna, objektová a administratívna bezpečnosť. V oblasti IKT stále pribúda množstvo nových riešení, no rovnakou rýchlosťou narastajú aj hrozby pre doteraz bezpečné systémy. Nezabezpečenie informácií môže mať za následok nenahraditeľné straty a narušenie dôveryhodnosti podniku. Dizertačná práca sa zaoberá práve touto problematikou aspektov informačnej bezpečnosti v oblasti využívania informačných technológií a informačných systémov. Informačná bezpečnosť je veľmi dôležitá úloha pre všetkých užívateľov informačných technológií a informačných systémov. Informačná bezpečnosť v tomto kontexte je vyváženie rizík výhodami v podobe vykonávania činností elektronicky. V práci sú vymedzené vzťahy medzi údajmi a informáciami, riadenie a klasifikácia informačných aktív a hlavne aspekty informačnej bezpečnosti. Hlavným cieľom práce je zhodnotiť súčasný stav informačnej bezpečnosti a definovať základné aspekty informačnej bezpečnosti v oblasti využívania informačných technológií a informačných systémov. V práci je zároveň zisťovaný súčasný stav informačnej bezpečnosti v podnikoch agrosektora, ktorý bol získaný dotazníkovým prieskumom. Pri testovaní stanovených hypotéz sme použili štatistické metódy. Ďalšou časťou práce je aj oboznámenie sa so súčasným stavom skúmaného poľnohospodárskeho podniku, aktívami podniku, ktorých ochrana je prvoradým cieľom a následne navrhnutie možnosti využitia systémov. Súčasťou práce sú konkrétne opatrenia na zvýšenie informačnej bezpečnosti v podniku a návrh možného riešenia vychádzajúc z aktuálneho stavu a potrieb podniku, vrátane vykonanej analýzy rizík, formulácie dokumentu bezpečnostná politika a spracovania výsledného riešenia v oblasti fyzickej bezpečnosti a v konečnom dôsledku ekonomické aspekty informačnej bezpečnosti. Výsledky dizertačnej práce sú transformované do všeobecných odporúčaní s možnosťou ich širokého uplatnenia v praxi, ktorých efektívne využitie môže byť pre podnik prospešné. Výsledným cieľom dizertačnej práce je aj alternatíva možného využitia jednotlivých spracovaných návrhov v reálnom živote a fungovaní podniku, čo by bolo pre nás najväčšie a najhodnotnejšie ocenenie. Zo záverov dizertačnej práce vyplýva, že vnímanie informačnej bezpečnosti v podnikoch agrosektora je na dobrej úrovni, ako aj prístup k riešeniu bezpečnosti. Potreba kvalitného informačného systému a informačných technológií je vyvolaná charakterom súčasného prostredia a významom informácií v tomto prostredí. Práve údaje predstavujú pre podniky agrosektora jeden z najcennejších podnikových zdrojov a informačných aktív. Informácie sa tak dostávajú medzi aktíva s vysokou trhovou hodnotou a ich cena ďalej vzrastá s tým, ako sú obohatené o ďalšie atribúty. Možno sa stretnúť aj s únikom dôverných údajov, kvôli ich nedokonalej ochrane, a preto je potrebné, aby sa bezpečnosti informácií v podnikoch agrosektora venovala náležitá pozornosť. Na problém je však potrebné sa pozerať komplexne. Realizácia a vývin akéhokoľvek prostriedku pre ochranu údajov a informácií je závislá na rozvoji moderných technológií informačných systémov. S ich dynamickým rozvojom vzrastá aj možnosť ich zneužitia. Počítačová kriminalita, zneužívanie údajov, elektronické krádeže a podvody sa stali súčasťou bežného života. Väčšina systémov je zabezpečených nedostatočne a ich ochrana nezodpovedá nielen možnostiam trhu, ale ani medzinárodným štandardom. V mnohých podnikoch sa možno začnú zaistením potrebnej ochrany aktív zaoberať experti až po narušení prevádzky subjektu v dôsledku očakávanej ročnej straty (Annual Loss Expectancy) spôsobenej absenciou bezpečnostných opatrení.
Key words:informačná bezpečnosť, informačný systém, informačné a komunikačné technológie, informácie, podniky agrosektora, bezpečnostné incidenty, analýza rizík, bezpečnostná politika, fyzická bezpečnosť, ekonomické aspekty informačnej bezpečnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited