Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title: Aspects of evaluation of the effectiveness and safety of the use of ICT in enterprises
Written by (author): Ing. Roderik Virágh, PhD.
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Pavol Božek, CSc.
Opponent 3:prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aspekty hodnotenia efektívnosti a bezpečnosti využívania IKT v podnikoch
Summary:Vývoj a používanie informačných a komunikačných technológií čoraz viac smeruje aj do takých oblastí výroby a obchodu, kde sa v minulosti ani len možno neuvažovalo o ich použití. Poľnohospodárstvo je jednou z týchto oblastí, nakoľko je tu priamy kontakt človeka s prírodou a používanie informačných technológií nemá ešte v tejto sfére veľké zastúpenie. Cieľom dizertačnej práce bolo skúmanie, ako poľnohospodárske subjekty využívajú informačné a komunikačné technológie a či im tieto technológie poskytujú dostatočný efekt pri spracovaní údajov, každodennej práci v rastlinnej ako aj živočíšnej výrobe, spracovaní produktov a iných každodenných výrobno-obchodných činnostiach. Pri skúmaní sme sa zaoberali aj otázkou bezpečnosti a ochrany agropodnikateľských IKT. Celú prácu sme rozdelili na dva tematické celky, a to teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť obsahuje vyzdvihnutie dôležitosti informácií a IKT v dnešnej informačnej spoločnosti, do ktorej zahrňujeme aj agrosektor. Popisujeme v nej tiež analýzu rizík ohrozujúcich IKT, ktorá predchádza určovaniu bezpečnosti a používaniu bezpečnostných nástrojov pre informačné technológie. V praktickej časti vyhodnocujeme dotazníkový prieskum so zameraním na efektívne a bezpečné používanie IKT skúmaných subjektov. Štatisticky testujeme a vyhodnocujeme vzťahy medzi vybranými ukazovateľmi subjektov pre overenie našich výskumných hypotéz zameraných na preukázanie závislosti medzi týmito ukazovateľmi. Hlavným zameraním sa na bezpečnosť IKT skúmaných subjektov bolo vypracovanie dokumentu Bezpečnostná politika pre konkrétny subjekt. Výsledky prieskumu a testovania preukazujú pozitívny prínos IKT pre dané subjekty. Dokument Bezpečnostná politika predstavuje praktický prínos pre konkrétny subjekt, kde sú presne definované informačné technológie, informačné toky, fyzická a informačná bezpečnosť subjektu.
Key words:informačné a komunikačné technológie, informačné systémy, bezpečnosť, bezpečnostná politika, riziká, agropodnikateľský subjekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited