Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Internet as an important factor in today's business
Written by (author): Ing. Lukáš Chocholáček
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Internet ako významný faktor súčasného podnikania
Summary:Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických východísk a praktických poznatkov identifikovať využitie internetu v kníhkupectve Martinus.sk a vykonať prieskum o jeho využití medzi podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v podmienkach Slovenskej republiky. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je venovaná teoretickým znalostiam v oblasti využitia internetu v podnikaní. Druhá časť pozostáva z vlastnej práce. Na získanie a aplikáciu znalostí boli využité metódy analýzy, syntézy, porovnania, interview a dotazníkového prieskumu. Práca poukazuje na významnosť internetu v podnikateľských aktivitách spoločnosti Martinus.sk, s.r.o. Rozhodujúce postavenie má najmä v marketingových aktivitách. Komunikácia cez internet prostredníctvom emailu, videokonferencií, či špecializovaných aplikácii sa uskutočňuje na dennodennej báze, rovnako ako aj používanie rôznych produktov elektronického bankovníctva. Rezervy spoločnosti vo využívaní internetu boli nepatrné. Návrhmi na zlepšenie činnosti je zaradenie produktov do porovnávača cien Heureka.sk, vyššia frekvencia prispievania tlačových správ vo firemnom blogu, zjednodušenie web stránky a zobrazenie loga spoločnosti na web stránke výraznejším spôsobom. SWOT analýza zistila, že sa spoločnosť nachádza v atraktívnom prostredí, pričom jej silné stránky prevažujú nad slabosťami. Nemenej významná časť vlastnej práce sa zaoberala prieskumom využívania internetu podnikateľskými subjektmi v Slovenskej republike. Prieskum bol realizovaný dotazníkovou formou. Cieľom prieskumu bolo overenie pracovných hypotéz o využítí internetu v podnikaní. Výsledky prieskumu potvrdili významné postavenie internetu v podnikateľských aktivitách. Za najvyužívanejšie spôsoby využitia internetu možno považovať emailovú komunikáciu a internet banking.
Key words:SEO optimalizácia, internetové bankovníctvo, vyhľadávanie informácií, internet, sociálne siete, prieskum, internetový marketing, internetová komunikácia, Martinus.sk, s.r.o, elektronický obchod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited