Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:ICT used for management support in selected enterprise
Written by (author): Ing. Michal Bobuš
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Marcela Hallová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:IKT na podporu riadenia vo vybranom podniku
Summary:Cieľom práce je zhodnotenie informačno-komunikačných technológií vo vybranom podniku a ich vplyv na riadenie. Práca je rozdelená do dvoch častí. V teoretickom prehľade literatúry sa venujeme stručnému zhrnutiu problematiky informácií a komunikácie, ktoré ďalej objasňujú pojmy informačno-komunikačných technológií. Dôležitá je tiež teória podnikových informačných systémov, ktoré sú hlavne vo väčších firmách nevyhnutým nástrojom na realizáciu a koordináciu podnikateľskej činnosti. Prehľad sa tiež venuje technickým prostriedkom na spracovanie informácií, inými slovami, aké druhy počítačov a ich hardvérového vybavenia sú dnes využívané. V časti o programových prostriedkoch používaných pre spracovanie informácií rozoberáme naopak softvér počítača, kde je možné za základ považovať operačný systém a tiež kancelársky balík programov. Praktická časť sa venuje charakteristike skúmanej organizácie, ktorou je spoločnosť XY Slovakia, s.r.o, medzinárodný predajca počítačov a ďalšieho hardvéru. Spoločnosti sa venujeme na dvoch úrovniach: keďže ide veľký podnik s viac ako 600 zamestnancami, zamerali sme sa na detailnejší rozbor jedného z tímov, ktoré v spoločnosti pôsobia, a pracuje v ňom niekoľko desiatok zamestnancov. Rozoberáme tímovú organizačnú štruktúru, stav trhu a konkurenčného prostredia, v ktorom spoločnosť pôsobí a vyhodnocujeme tiež silné a slabé stránky spoločnosti pomocou SWOT analýzy. Z hľadiska informačno-komunikačných technológií sledujeme využívanie informačných systémov a webových databáz ako dominantných nástrojov IKT na riadenie podniku. Pozornosť sme tiež zamerali na analýzu internetovej komunikácie spoločnosti pomocou sociálnych sietí a analyzujeme viaceré reklamné prostriedky, ktorými spoločnosť propaguje svoje produkty. Záver práce je venovaný odporúčaniam na zlepšenie súčasného stavu a výsledkom dotazníkového prieskumu.
Key words:informačno-komunikačné technológie, informácia, komunikácia, informačný systém, internetová databáza, internet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited