Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Advantages and disadvantages of e-commerce
Written by (author): Bc. Veronika Kakošová
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:Ing. Ivo Fandel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výhody a nevýhody e-obchodovania
Summary:E-obchodovanie je v dnešnej dobe čoraz častejším spôsobom obchodovania a jeho rozširovanie je spôsobené rozvojom informačno-komunikačných technológií. Cieľom bakalárskej práce je definovanie výhod a nevýhod e-obchodovania. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť práce je venovaná charakerizovaniu pojmov súvisiacich s e-obchodovaním, popísaniu činnosti Slovenskej asociácie pre elektronický obchod, problematike účtovania elektronického obchodu, elektronizácii verejenej správy a v záver prvej časti je venovaný problematike jednotného digitálneho trhu. V druhej časti práce sú popísané ciele práce a metódy skúmania použité na dosiahnutie cieľa, analýza vybraných e-shopov. V závere práce sú definované výhody a nevýhody e-obchodovania z pohľadu zákazníka na základe komparácie dvoch e-shopov.
Key words:e-obchodovanie, internet, výhody, e-shop, nevýhody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited