Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Identification number: 1412
University e-mail: klara.hennyeyova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Informatics (FEM)
Chief official - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The possibilities of using e-commerce in the agrosector companies
Written by (author): Ing. Miroslava Beczányiová
Department: Department of Informatics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti využitia e-obchodovania v podnikoch agrosektoru
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo zefektívnenie predaja výrobkov pomocou vytvorenia elektronického obchodu. Predmetom vykonanej analýzy, týkajúcej sa možnosti využitia elektronického obchodovania v podnikoch agrosektoru sa stala spoločnosť Eko-produkt. s. r. o.. Diplomovú prácu sme rozdelili do viacerých častí. V prvej časti práce je vypracovaný prehľad o súčasnom stave problematiky elektronického obchodovania, cieľ a metodika. V praktickej časti sme sa venovali charakteristike podnikateľského subjektu, analýze externého prostredia spoločnosti a konkurencie, SWOT analýze pre odhad silných a slabých stránok, ohrození a príležitostí. Vypracovali sme analýzu ex-post pomocou pomerových ukazovateľov likvidity, aktivity, rentability a zadlženosti. Na základe požiadaviek spoločnosti Eko-produkt s. r. o. sme vytvorili elektronický obchod. Taktiež sme definovali výhody a nevýhody elektronického obchodu, ktoré sa týkajú zákazníka, ale aj samotnej spoločnosti. V závere diplomovej práce sme na základe nadobudnutých zistení vypracovali návrh pre zefektívnenie ekonomickej situácie podniku.
Key words:e-obchodovanie, analýza, konkurencia, ekologické poľnohospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited