Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Výskum riadenia prevádzky mikrozávlah
Autor: Ing. Jozef Gabčo, PhD.
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent 2:doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Milan Čistý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výskum riadenia prevádzky mikrozávlah
Abstrakt:Na Slovensku, ako aj v iných krajinách, dochádza vplyvom klimatických zmien k nerovnomernému rozloženiu atmosférických zrážok v priebehu vegetačného obdobia a k vzniku dlhých období sucha. Preto mikrozávlaha, ako úsporný závlahový systém, tvorí neoddeliteľnú súčasť pestovateľskej produkcie. Riadenie prevádzky mikrozávlah, resp. závlahového režimu rastlín, predstavuje stanovovanie veľkosti jednotlivých závlahových dávok a termínov ich aplikácie jednou z vedecky podložených metód, tak aby bol v čo najkratšom čase doplnený vlahový deficit. Správny závlahový režim rastlín zabezpečí dosiahnutie vysokých produkčných výnosov, pri aplikovaní relatívne malého množstva závlahovej vody v pravý čas. Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo porovnať metódy riadenia závlahového režimu rastlín pomocou merania pôdnej vlhkosti, vodného sýtostného deficitu rastlín a reflexie listového povrchu založeného na princípe DPZ a návrh najvhodnejšej metódy, s cieľom efektívnejšieho využívania závlahovej vody a zabezpečenia optimálneho vlhkostného stavu rastlín. Výskum bol realizovaný na kukurici siatej (Zea mays L.), pestovanej v pokusných nádobách. Rastliny zavlažované na princípe dennej evapotranspirácie sme postupne v pravidelných intervaloch prestali zavlažovať a presúvali sme ich do suchého prostredia, kde boli vystavené stresovým stavom. Na suchom stresovaných rastlinách sme sledovali uvedené ukazovatele a zisťovali, ktorý sa najvýraznejšie a najrýchlejšie prejaví a dá nám správnu informáciu o zmene vlhkostného stavu rastliny, resp. potrebe zavlažovania, s dostatočným predstihom pred dosiahnutím trvalých zmien. Pri meraní pôdnej vlhkosti sme potrebu zavlažovania hodnotili podľa pôdneho hydrolimitu bod zníženej dostupnosti, ktorý predstavuje dolnú hranicu ľahko prístupnej pôdnej vody pre rastliny a vymedzuje interval využiteľnej vodnej kapacity. Pri meraní vodného sýtostného deficitu sme sledovali schopnosť rastlín regenerovať sa v nočných hodinách a prvotné prejavy počiatočného vädnutia listov vo večerných hodinách. Pri reflexii listového povrchu sme vychádzali z predpokladaných zmien reflexných hodnôt vplyvom zmeny vlhkosti. Z výsledkov sme usúdili, že reakcia na vodný stres sa najrýchlejšie a najpresnejšie prejavila pri pozorovaní vodného sýtostného deficitu rastlín. Zmeny vodného sýtostného deficitu rastlín aktuálne reagovali na skutočnú potrebu vody a reálny vlhkostný stav, v akom sa rastlina nachádzala.
Kľúčové slová:pôdna vlhkosť, závlahový režim rastlín, reflexia listového povrchu, vodný sýtostný deficit

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene