Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:STANOVENIE ZÁŤAŽE SÍROU TRANSFORMÁCIOU OBJEMOVEJ KONCENTRÁCIE
Autor: Ing. Róbert Lenárt, PhD.
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Oponent 3:prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:STANOVENIE ZÁŤAŽE SÍROU TRANSFORMÁCIOU OBJEMOVEJ KONCENTRÁCIE
Abstrakt:Oxid siričitý (SO2) sa do ovzdušia sa dostáva z rôznych zdrojov, najväčšie množstvá pochádzajú zo spaľovania fosílnych palív (ľudská činnosť). Cieľom dizertačnej práce bolo navrhnúť a verifikovať možnosť zjednodušeného stanovenia záťaže stanovišťa sírou transformáciou objemovej koncentrácie oxidu siričitého (mikrogram.m-3) na depozičnú rýchlosť (g.m-2.r-1). Experiment sme realizovali v lokalite Oslany (záťažová oblasť v blízkosti elektrární Nováky). Druhou lokalitou bolo mesto Nitra reprezentujúce urbanizovanú oblasť. Poslednou oblasťou bolo mesto Kežmarok charakterizujúce podtatranský región. Z priamych metód merania sme zvolili sorpčno-kumulatívnu (S-K metódu), UV fluorescenčnú metódu a z nepriamych metód matematické modelovanie pomocou softwaru WINMODIM verzia 5.11. Experiment sme realizovali v období od 14. februára 2012 až do 05. marca 2014. Pomocou S-K metódy sme zistili, že najviac znečistenou oblasťou bola lokalita Nitra (41,70 +- 6,61 mikrogram.m-3 SO2), následne Oslany (36,92 +- 13,02 mikrogram.m-3) a najmenej znečistenou oblasťou bol Kežmarok (24,78 +- 14,29 mikrogram.m-3). S-K metódu sme porovnali s UV fluorescenčnou metódou. Štatistickým testom lineárnej regresie, pre porovnanie týchto dvoch metód sme identifikovali koeficient determinácie (R2) 0,138 a pomerne veľký rozptyl hodnôt. Hodnota Pr dosiahla 0,017 čo je < ako 0,05 a to poukazuje na signifikantnosť tohto modelu regresie. Hodnota pH zrážkových vôd dosahovala priemernú hodnotu 6,94 +- 0,614 v lokalite Oslany, v Nitre 6,85 +- 0,872 a v Kežmarku 6,61 +-1,139. Vodivosť zrážkových vôd v lokalite Nitra sa pohybovala okolo 0,073 +- 0,055 mS.cm-1, v lokalite Kežmarok 0,074 +- 0,069 mS.cm-1 a v Oslanoch 0,062 +- 0,038 mS.cm-1. V parametri rozpustné látky sme zistili v Nitre priemer 0,037 +- 0,026 ppt, v Oslanoch 0,035 +- 0,023 ppt a v Kežmarku 0,047 +- 0,050 ppt. Najvyššiu hodnotu (0,26 mg.l-1) pre PO4-3-P sme zaznamenali v lokalite Nitra (priemer 0,06 +- 0,06 mg.l-1), v Oslanoch 0,08 +- 0,06 mg.l-1 a v Kežmarku 0,05 +- 0,04 mg.l-1. Parameter NO3--N vykazoval najvyššiu nameranú hodnotu (1,5 mg.l-1) opäť v lokalite Nitra. Množstvo síranov (SO4-2) v zrážkach vo všetkých lokalitách dosahovalo pomerne nízke, najčastejšie nulové hodnoty. Porovnaním WINMODIMu a S-K metódy sme zistili najväčšiu zhodu koncentrácií SO2. Komparáciou priamych metód s nepriamou sme potvrdili správnosť detekcie nameraných koncentrácií SO2 UV fluorescenciou a S-K metódou, čo zodpovedá stanoveným cieľom.
Kľúčové slová:priame a nepriame metódy detekcie SO2 , záťaž stanovišťa, oxid siričitý

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene