Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Modelové stanovenie záťaže stanovišťa transformáciou objemovej koncentrácie na pasívny depozit
Autor: Ing. Emília Micáková, PhD.
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Oponent 3:prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelové stanovenie záťaže stanovišťa transformáciou objemovej koncentrácie na pasívny depozit
Abstrakt:Cieľ vyhovieť zvyšujúcim sa potrebám spoločnosti viedol mnohokrát k nekontrolovaným únikom škodlivých látok do ovzdušia. V súčasnosti sa stav pomerne zlepšuje aj keď vplyv starých environmentálnych záťaží sa neustále prejavuje a je dôležité ich monitorovať a vyhodnocovať. Pre sledovanie koncentrácií síry v ovzduší bola stanovená lokalita elektrární Vojany. V danej imisnej oblasti je vybudovaná automatizovaná monitorovacia stanica (AMS) Leles (prevádzkovaná firmou ENVITECH, gestorovaná SHMÚ Bratislava) slúžiaca na meranie celkových koncentrácií škodlivín. Predkladaná dizertačná práca je zameraná na návrh a verifikáciu zjednodušeného určenia záťaže stanovišťa sírou, prevodom objemovej koncentrácie oxidu siričitého na pasívny depozit. V tomto konkrétnom prípade ide (zdanlivo) o neúčelný dvojnásobný prevod. Stanovenie depozičnej rýchlosti je menej náročné a to energeticky, pracne aj finančne než priame meranie objemovej koncentrácie, respektíve jej stanovenie z pasívneho depozitu. Práve preto zmysel výsledkov dizertačnej práce stojí v kvalifikovaní zhody meraní objemovej koncentrácie bežnými metódami a odvodením z depozičnej rýchlosti. V období rokov 2012 -- 2014, kedy sme realizovali experiment v pravidelných 30 dňových intervaloch, bolo uskutočnených 104 analýz filtračných doštičiek a to sorpčno-kumulatívnou metódou. V rámci experimentu sme taktiež analyzovali zrážky, ktoré predstavujú relevantný prvok samočistenia atmosféry. Zachytávanie a následný odber atmosférických zrážok sme praktizovali v lokalite AMS Leles. Celkovo bolo vykonaných 28 odberov vzoriek a z toho 168 analýz vybraných parametrov. Prostredníctvom softvéru WINMODIM, bolo vyhodnotených 10 rozptylových máp na základe údajov o koncentrácii SO2 (AMS) poskytnutých spoločnosťou Envitech a údaje z veterných ružíc, ktoré sme získali od SHMÚ. Súčasná pozícia záťaže niektorých stanovíšť zapríčiňuje škody na jednotlivých častiach životného prostredia. Preto pokladáme za relevantné aj naďalej túto záťaž monitorovať a určiť mieru jej negatívneho pôsobenia. Navrhovaný postup s možnosťou retrospektívneho stanovenia koncentrácie SO2 matematickým modelovaním môže byť použitý aj pre stanovenie starých záťaží.
Kľúčové slová:znečisťovanie, imisie, ovzdušie, emisný limit, emisia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene