Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Identifikačné číslo: 1418
Univerzitný e-mail: viliam.barek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Výskum vplyvu prostredia na vodný stres rastlín ako možný indikátor riadenia závlah
Autor: Ing. Vladimír Kišš, PhD.
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Oponent 2:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výskum vplyvu prostredia na vodný stres rastlín ako možný indikátor riadenia závlah
Abstrakt:Práca bola zameraná na výskum vplyvov prostredia na vodný stres rastlín a optimalizáciu závlahy. V súčasnej dobe sa vyskytujú časté obdobia sucha a pre dosiahnutie kvalitných poľnohospodárskych výnosov je potrebné zavlažovať. Často sú na poliach využívané veľké zavlažovače, ktoré sa premiestňujú a nedokážu rýchlo reagovať na nástup vodného stresu rastlín. V práci sme sa zamerali na zisťovanie dendrometrických zmien (prístroj DD-S od firmy Ecomatik) a meraní prietoku miazgy (senzor SGA5-WS od firmy Dynamax) na báze tepelných termočlánkov, ktoré obaľujú konár, resp. stonku. Počas transpirácie preteká miazga a termočlánok sa ochladzuje. Hodnoty sa následne prepočítavajú na množstvo pretečenej miazgy. Výskum prebiehal v lokalitách botanickej záhrady, v sade v Horných Lefantovciach a v sade v Nových Zámkoch a fytotronu na KKI, kde sa využili dreviny Malus domestica, Juglans regia a poľnohospodárske plodiny a rastliny Zea mays, Vicia faba, Helianthus annus a Vitis vinifera. Z dendrometrických meraní vidieť rozdiely medzi zavlažovanými a nezavlažovanými rastlinami v tom, že pri nezavlažovaných sa prejavujú častejšie obdobia s deficitom vody a dochádza k zmršťovaniu častí rastlín. Pri zavlažovaných je úbytok menej výrazný a rast sa závlahou udržuje až do obdobia ďalších zrážok. Na základe tohto porovnania vieme určiť nástup vodného stresu. Pri meraní toku miazgy sa porovnávali tiež zavlažované a nezavlažované varianty, kde sa určili na základe nameraných hodnôt optimálne prietoky, pre jednotlivé skúmané dreviny – orech, jabloň a vinič. Pre jablone a vinič v botanickej záhrade boli optimálne hodnoty 20 – 30 g.h-1. Pre mladé orechy sú na základe meraní optimálne hodnoty 90 – 100 g.h-1. Namerané hodnoty boli dosiahnuté v letných mesiacoch, pričom pre porovnanie sme robili aj meranie v období, keď na stromoch neboli listy a hodnoty boli výrazne nižšie, v priemere 20 g.h-1.
Kľúčové slová:prietok miazgy, dendrometrické zmeny, sucho, závlaha, vodný stres

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene