Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Contacts     Lesson
     
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Bellerová
Posúdenie stavu odvodňovacích zariadení na vybraných lokalitách katastrálneho územia Horné Lefantovce
April 2016Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lenka Bochnovičová
Návrh opatrení na zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany v obci Paňa
May 2014Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Vladimír Božoň, PhD.
Analýza a zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich hydromorfologickú zložku ekologickej kvality malých vodných tokov
July 2011Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Cirbus
ŠTÚDIA BIOTECHNICKÝCH ÚPRAV NA VODNOM TOKU MEDOKÝŠ V INTRAVILÁNE MESTA MARTIN
May 2015
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lenka Čimová, PhD.
Výskum vplyvu schematizácie vstupov na presnosť výsledkov modelov transportu znečistenia vo vodných tokoch
May 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Gál
Zásady návrhu a optimalizácia vodného režimu futbalového ihriska
April 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Habovská
Štúdia úpravy vodného toku
April 2018Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Halašková
Štúdia úpravy potoka Drahožica v KM 0, 5425 až 0,7235
April 2011
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Hausman
Modelovanie transportných procesov vo vodnom toku
May 2014
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Hausman
Štúdia úpravy vodného toku Čierňanka v katastrálnom území Čadca
May 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Hric
Návrh opatrení na zníženie povodňovej hrozby lokality v K.Ú. Lehota
May 2017
Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Vít Hubinák
Štúdia úpravy vodného toku
April 2021Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Humaj
Kvalitatívne parametre kalov z čistiarní odpadových vôd a ich vhodnosť aplikácie do pôd
May 2017
Displaying the final thesis
14.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Mária Chrenková
Posúdenie odtokových pomerov vo vybranej lokalite
May 2017
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Jarošová
Návrh technických opatrení na úpravu povrchového odtoku pri protipovodňovej ochrane obce Malé Zálužie
April 2011
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Gabriel Ježek
Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany obcí Moravský Sv. Ján a Sekule na rieke Morava
May 2012
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kačinec
Zakladanie a optimalizácia vodného režimu pôdnych profilov športových plôch
May 2011Displaying the final thesis
18.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Karina Kanyicsková
Posúdenie odtokových pomerov vo vybranom povodí
April 2021
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Imrich Kardoš
Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta Topoľčany
May 2013Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Imrich Kardoš
Posúdenie povodňovej hrozby a úrovne zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta Topoľčany
May 2015
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tibor Kašparovský
Štúdia úpravy vodného toku Žitava v KM 27,200 až 28,830
May 2011
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Klinec
Úprava vodného toku potok Suché v k.ú. Fačkov
May 2015
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Kmeťová
Návrh vegetačnej čistiarne odpadových vôd v obci Bzenica - štúdia
May 2011
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lenka Komarňanská
NÁVRH OPATRENÍ NA ZVÝŠENIE ÚROVNE PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY V OBCI TEPLIČKY NA TOKU GALANOVKA
May 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Konečná
Štúdia úpravy toku Dlhý kanál v intraviláne obce Veľké Zálužie
May 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lívia Korvinová
Analýza odtokových pomerov k identifikácii povodňovej hrozby v obci Žirany
May 2016Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lívia Korvinová
Znečistenie vôd vo vodných tokoch – eliminácia zdrojov a modelovanie šírenia znečistenia
April 2018Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Krajča
Výskum zdrsneného sklzu prostriedkami numerického modelovania
May 2017
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Krúpa
Analýza spôsobov stanovenie súčiniteľa drsnosti korýt vodných tokov.
May 2018Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Krúpa
Návrh odvodnenia futbalového ihriska v obci Jarok
April 2020
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is submitted
DisT
Written by (author): Ing. Martin Manina
Výskum transportných procesov v korytách malých vodných tokov
May 2020
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Monika Mičudová
Štúdia úpravy vodného toku
April 2018
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Teodor Paluga
Modelovanie procesu povrchového odtoku v povodí Cabajského potoka
May 2017
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Teodor Paluga
Štúdia odtokových pomerov v povodí Cabajského potoka
May 2015
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
REVITALIZAČNÉ OBJEKTY A ICH VPLYV NA MORFOLÓGIU KORYTA A HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY PRÚDENIA V MALÝCH VODNÝCH TOKOCH
May 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Daniel Pevala
Štúdia zmien v režime priemernej a malej vodnosti na vodnom toku Bocegaj
May 2011
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dana Píšová
Analýza stavu protipovodňovej ochrany v obci Farná okres Levice
May 2015Displaying the final thesis
38.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Dana Píšová
Analýza stavu protipovodňovej ochrany v obci Farná okres Levice
May 2015
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zsolt Rácz
Analýza negatívnych vplyvov na vodné toky a možnosti ich zmiernenia.
May 2018
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zsolt Rácz
Vypracovanie rozpočtu vodnej stavby
April 2020
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Skočík
Štúdia povodňovej situácie na toku Batovec v katastrálnom území Rakovec nad Ondavou
May 2016
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Stružáková
Návrh opatrení na zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany v povodí Sobraneckého potoka
May 2014
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miroslava Stružáková
Protipovodňová ochrana na rieke Laborec
May 2012Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Susko
Aanalýza stavu protipovodňovej ochrany obce Nová Dedinka
May 2013Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ladislav Susko
IDENTIFIKÁCIA A ZHODNOTENIE POVODŇOVEJ HROZBY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÁ DEDINKA
May 2015Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Šimon
Hydraulický výskum sklzu zdrsneného makrodrsnými prvkami
May 2017
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Zoltán Šinka, PhD.
Výskum environmentálnych a hydraulických aspektov optimalizácie návrhu úprav korýt malých vodných tokov
June 2014
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Škrovánková
Analýza vybraných technických opatrení k zvýšeniu protipovodňovej ochrany obcí
May 2011Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Turčániová
Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany obce Veľké Vozokany
May 2014
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Turčániová
Ochrana pred povodňami v podmienkach Slovenska
May 2012
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Válek
Prípadová štúdia vplyvu regulácie odtoku na vodnom diele Čierna voda na priebeh hladín v priľahlej riečnej sústave
April 2017
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Válek
Štúdia revitalizácie Čilizského potoka v k.ú. Gabčíkovo
May 2014
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Vavrová
Analýza a zhodnotenie ekologických podmienok na vodnom toku Dubová
May 2015
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristián Vavrúš
Zhodnotenie súčasného stavu a návrhu úpravy toku Jastrabica - štúdia
May 2012
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Vavrušová
Zabezpečenie protipovodňovej ochrany obce Lehota návrhom suchej ochrannej nádrže
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress