Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:REVITALIZAČNÉ OBJEKTY A ICH VPLYV NA MORFOLÓGIU KORYTA A HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY PRÚDENIA V MALÝCH VODNÝCH TOKOCH
Autor: Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent 2:doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:REVITALIZAČNÉ OBJEKTY A ICH VPLYV NA MORFOLÓGIU KORYTA A HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY PRÚDENIA V MALÝCH VODNÝCH TOKOCH
Abstrakt:Revitalizačné opatrenia na vodných tokoch sú súčasťou snahy o dosiahnutie dobrého stavu vôd a ich prinavrátenie do stavu, v ktorom by boli schopné plniť všetky svoje funkcie. Experimentálny výskum revitalizačných objektov, kamenných prahov s pôdorysným usporiadaním v tvare písmen veľkej abecedy (U, W, A), bol zameraný na analýzu vplyvu týchto objektov na hydraulické a geomorfologické procesy v úrovni mikro a mezohabitatu a overenie potenciálu 1D a 2D hydrodynamických numerických modelov HEC-RAS a CCHE2D pre návrh týchto objektov. Vychádzali sme z experimentálnych meraní na zmenšenom fyzikálnom modeli, ktoré umožňujú na základe analýzy výsledkov, zhodnotiť vplyv objektov na zmeny morfológie koryta a hladinového režimu v blízkosti objektov. Kamenné prahy sa osvedčili ako vysoko multifunkčné objekty, ktoré prispievajú ku skvalitneniu habitatu, eliminujú vznik migračnej prekážky, zlepšujú rekreačný a estetický potenciál, stabilizujú brehy a pozdĺžny profil, zachovávajú si funkčnosť i v prípade vysokej rozkolísanosti prietokov atď. Ich hlavná výhoda spočíva v skutočnosti, že ide o stavebný objekt prírode blízky čo sa týka použitého materiálu aj konštrukčného usporiadania. Dvojdimenzionálny model CCHE2D preukázal veľký potenciál pri návrhu a overovaní funkčnosti objektov takéhoto charakteru. Pri detailne spracovanej morfologickej štruktúre objektov model umožňuje, v podobe grafických a textových výstupov, presné doladenie návrhu a overenie jeho funkčnosti pre rôzne záťažové stavy. Jednodimenzionálny model HEC-RAS preukázal schopnosť, v danom stupni schematizácie, poskytnúť presné a vierohodné výsledky. Rozšírenie poznatkov v oblasti vplyvu kamenných revitalizačných objektov na hydrauliku prúdenia a morfologické charakteristiky koryta vodného toku umožní optimalizáciu ich návrhu pri zohľadnení čo najširšieho spektra faktorov.
Kľúčové slová:revitalizácia vodných tokov, revitalizačné objekty, modelovanie hydraulických javov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene