Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identification number: 1419
University e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Vice-dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Research environmental and hydraulic aspects of channels optimization and modification about small watercourses
Written by (author): Ing. Zoltán Šinka, PhD.
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent 3:prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskum environmentálnych a hydraulických aspektov optimalizácie návrhu úprav korýt malých vodných tokov
Summary:Úpravy korýt vodných tokov a realizácia opatrení na vodných tokoch sú súčasťou snáh o dosiahnutie dobrého stavu vôd a ich prinavrátenie do stavu, v ktorom by boli schopné plniť väčšinu svojich prirodzených funkcií. Zmeny prístupu k využívaniu vodných útvarov v európskom priestore je potrebné posudzovať v kontexte prijatej Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES, ktorá ustanovuje rámec pre politiku spoločenstva v oblasti vôd. Je zároveň potrebné brať do úvahy aj vyššiu frekvenciu výskytu extrémnych meteorologických javov a formovanie kritických, často katastrofálnych odtokových situácií. Optimálny prístup v tejto oblasti sa odvíja od integrovaného manažmentu povodia a vychádza z tímovej práce odborníkov z rôznych oblastí. Cieľom dizertačnej práce je analýza vplyvu environmentálnych a hydraulických aspektov, ovplyvňujúcich výsledný návrh úpravy koryta vodného toku. Pri skúmaní týchto aspektov sme sa zamerali len na tie faktory, ktoré z hľadiska úprav malých vodných tokov považujeme za jedni z najpodstatnejších. V literárnom prehľade uvádzané porovnanie historických i súčasných prístupov k úpravám korýt vodných tokov nám ozrejmil priority, ktoré boli v čase realizácie úprav považované za kľúčové. Identifikácia krajinných indikátorov, stanovenie ich miery vplyvu na hydromorfologickú kvalitu vybraných vodných tokov nám umožnilo identifikovať výber faktorov, na ktoré sme sa sústredili v ďalšej časti práce. Ďalej sú v práci analyzované spôsoby stanovenia priemernej drsnosti koryta a dopadu spôsobu jej stanovenia na návrhové parametre prietokového profilu. Pri výbere prístupov k úpravám tokov sme sa zamerali na analytické metódy, kde formou prípadovej štúdie sme skúmali aplikačné možnosti Copelandovej metódy pri optimalizácii návrhu koryta toku v prípade nestabilných podmienok v povodí. Pri výskume vplyvu morfologických zmien korýt vodných tokov na zmeny hydraulických a geometrických vlastností sme sa opierali o sériu terénnych meraní, pri ktorých analýza výsledkov potvrdila, že ide o faktor, ktorý je potrebné pri úpravách zohľadňovať. Jedným z ďalších faktorov, na ktorý sme sa zamerali je otázka minimálnych prietokov, ako limitujúceho faktora zachovania ekologických podmienok vo vodnom toku. Prípadová štúdia ukázala potrebu integrovať a zosúladiť v procese návrhu ekologické požiadavky s požiadavkami týkajúceho sa splaveninového režimu a morfológie. V závere práce je uvedený návrh metodického postupu úpravy koryta vodného toku.
Key words:environmentálne faktory, hydraulické faktory, úprava vodných tokov, revitalizácia vodných tokov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited