Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh opatrení na zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany v povodí Sobraneckého potoka
Autor: Ing. Miroslava Stružáková
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany v povodí Sobraneckého potoka
Abstrakt:Cieľom predkladanej diplomovej práce je vypracovanie návrhov protipovodňových opatrení, ktoré svojím charakterom zabezpečia bezpečné prevedenie povodňových prietokov z povodí tokov Okny a Sobraneckého potoka, ktoré sú hlavnými prispievateľmi odtoku do Záchytného kanála. Problematika je rozoberaná z rôznych hľadísk, či už z legislatívnej stránky alebo z pohľadu konkrétnych podmienok umožňujúcich realizáciu navrhovaných opatrení. Dôraz sa kladie na popísanie prírodných podmienok v riešenom území, ktoré ovplyvňujú odtokový režim, ako aj charakteristiku jednotlivých typov protipovodňových opatrení a možnosti ich umiestnenia. Vybrané riešenia sú prezentované jednak slovne, s podrobným popisom ich získavania, no tak isto aj v podobe grafických výstupov, ktoré prehľadne zobrazujú typy opatrení a ich lokalizáciu v povodiach toku Okny i Sobraneckého potoka. Tento materiál môže slúžiť ako zdroj informácií a návrhov riešenia problematiky povodňových stavov na iných vodných tokoch, ktoré majú podobné hydrologické a morfologické vlastnosti. Tak isto sa spolu s návrhovými štúdiami Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ako správcu vodných tokov, môže stať podkladom pre ďalšie legislatívne postupy v realizácii protipovodňových opatrení.
Kľúčové slová:protipovodňové opatrenia, ochrana územia, povodeň

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene