Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štúdia odtokových pomerov v povodí Cabajského potoka
Autor: Ing. Teodor Paluga
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdia odtokových pomerov v povodí Cabajského potoka
Abstrakt:Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou zrážkovo-odtokového procesu, ktorý vyúsťuje do vzniku povodňových situácií. Práca sa zameriava na analýzu súčasnej krajinnej štruktúry krajiny ako významného faktora, ktorý ovplyvňuje zrážkovo-odtokový proces vo vidieckej krajine. Cieľom predkladanej bakalárskej práce je vypočítať charakteristiky povrchového odtoku z vybraného územia z návrhového dažďa pomocou CN -- metódy. Práca je rozdelená na štyri časti. V prvej kapitole sme sa zamerali na analýzu súčasného stavu riešenej problematiky so zreteľom na legislatívu o vodách v Slovenskej republike a Európskej únii. Cieľ práce je konkretizovaný v druhej kapitole. Tretiu kapitolu tvorí metodika práce. V nej sme predložili doterajšie poznatky o záujmovom území a predstavili postupy pre hydrologické skúmanie povodia. Praktická časť sa skladá z dvoch podkapitol, prvá sa týka hydrologických výpočtov podľa metodiky práce a druhá samotného výpočtu povrchového odtoku vody Cabajského potoka pomocou CN -- metódy. Záverečnú časť práce tvorí zhrnutie výsledkov a prílohy.
Kľúčové slová:povodeň, povrchový odtok, CN metóda, povodie vidieckej krajiny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene