Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh opatrení na zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany v obci Paňa
Autor: Ing. Lenka Bochnovičová
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany v obci Paňa
Abstrakt:Diplomová práca je zamerané na posúdenie súčasnej úrovne protipovodňovej ochrany obce Paňa, z hľadiska ohrozenia povodňovými prietokmi na Panianskom potoku, ktorý preteká obcou. Na základe zamerania priečnych profilov, ktoré schematicky popisujú súčasný stav morfológie koryta, zhodnotením drsnostných parametrov koryta sme uskutočnili sériu simulácií so softvérom HEC-Ras. Prvá séria simulácii bola uskutočnená pre hodnotu návrhového prietoku (Qmax.100) a hodnoty maximálnych prietokov s rôznou hodnotou opakovania. Výsledky simulácií ukázali zníženie prietočnosti koryta, ktorá sa pri prietoku Qmax.100 prejaví vybrežením vody koryta v kritických úsekoch toku a záplavou časti intravilánu obce. Hlavnou príčinou záplav je zníženie prietočnosti dvoch mostných objektov v dolnej časti skúmaného úseku toku. Pri povodniach s kulminačnými prietokmi nižšími ako Qmax.100 sa vybreženie vody s koryta nevyskytlo. V ďalšej sérii simulácii sme overili vplyv prečistenia mostného otvoru do projektovaného stavu pri zachovaní súčasného stavu morfológie koryta. Výsledky modelovania ukázali, že zvýšenie prietočnosti mostných otvorov zabezpečí bezpečné prevádzanie návrhového prietoku Qmax.100 v skúmanom úseku Panianskeho potoka
Kľúčové slová:evitalizácia tokov, úpravy vodných tokov, povodeň, protipovodňová ochrana

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene