Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identification number: 1419
University e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
dekanát - centrum - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Vice-dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modification of watercourse Suché creek in cadastral area of village Fačkov
Written by (author): Ing. Pavol Klinec
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Opponent:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Úprava vodného toku potok Suché v k.ú. Fačkov
Summary:Diplomová práca sa zameriava na problematiku úprav a revitalizácií malých vodných tokov. V úvodnej časti je na základe literárneho prehľadu rozpracovaná problematika uprav vodných tokov, pričom sa zameriava na históriu úprav tokov, dôvody prečo tieto úpravy vykonávame a na technické riešenie týchto projektov. V teoretickej časti je rozpracovaná problematika návrhu vhodného priečneho a pozdĺžneho profilu a tiež zásady návrhu trasy úpravy. Ďalej je rozobratá problematika revitalizácie vodných tokov, pričom sa kladie dôraz na jej potrebu pre zachovanie optimálnych životných podmienok priľahlých ekosystémov, ktorých zachovanie je úzko spätá so stavom vodného toku. V praktickej časti je rozobratá problematika riešeného potoku Suché, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Fačkov. V tejto časti sa zaoberám popisom územia a návrhom optimálneho riešenie pre danú časť toku, aby sa naplnili všetky požadované funkcie. Je potrebné zabezpečiť protipovodňovú ochranu, ochranu priľahlých pozemkov, ktoré sú ohrozené zosuvmi brehov a zabezpečenie optimálnych ekologických a estetických vlastností toku a jeho priľahlého územia.
Key words:úprava vodných tokov, revitalizácia, prietokové profily

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited