Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Výskum vplyvu schematizácie vstupov na presnosť výsledkov modelov transportu znečistenia vo vodných tokoch
Autor: Ing. Lenka Čimová, PhD.
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent 1:doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Oponent 2:doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výskum vplyvu schematizácie vstupov na presnosť výsledkov modelov transportu znečistenia vo vodných tokoch
Abstrakt:Cieľom dizertačnej práce bolo zhodnotenie možností, nedostatkov, silných a slabých stránok súčasnej úrovne spôsobu riešenia kvalitatívnych problémov vody v povrchových tokoch, s upriamením pozornosti hlavne na hydrodynamický prístup riešenia otázok disperzie v povrchových tokoch. Na experimentálne merania boli zvolené vodné toky: Malá Nitra v lokalite Veľký Kýr, Váh v blízkosti obcí Liptovská Porúbka a Liptovský Hrádok, Hron v lokalite Brezno. Ako stopovacia látka sa použil roztok kuchynskej soli (NaCl) a následne sa merali zmeny rozdelenia vodivosti vody pozdĺž toku. K zabezpečeniu prepočtu hodnôt vodivosti na hodnoty koncentrácie soľného roztoku sa pre každú skupinu pokusov vypracovala kalibračná krivka. Koncentrácia soľného roztoku sa volila v závislosti od aktuálneho prietoku, spôsobu vypúšťania stopovacej látky do toku (jednorazové alebo kontinuálne) a odľahlosti najvzdialenejšieho merného profilu od miesta aplikácie stopovača. Na základe výsledkov meraní sa stanovili hodnoty koeficientu pozdĺžnej disperzie. Ďalšou úlohou bolo vykonanie analýzy citlivosti modelu na charakter výstupov vypočítaných 1 - dimenzionálnym simulačným modelom HEC - Ras. ver. 4.1 (USACE, 2010), ktorý môže simulovať rozptyl v tokoch. Model HEC-Ras preukázal, že je vhodným nástrojom pre skúmanie procesov šírenia konzervatívneho znečistenia vo vodných tokoch. Poskytuje primeranú podporu rozhodovaciemu procesu súvisiaceho s manažmentom kvality vody vo vodných tokoch. I keď model je schopný poskytnúť adekvátne výsledky vzhľadom na hodnoty vstupných parametrov, v aplikačnej praxi má jeho použitie bez predchádzajúcej kalibrácie obmedzenú spoľahlivosť.
Kľúčové slová:povrchové toky, šírenie znečistenia, pozdĺžny disperzný koeficient,, model HEC - RAS, analýza citlivosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene